Bedoelde u soms?
quesnes | quesnoij

7 resultaten

Quesnoy, van | 1627-03-05

Ned leeuw jg 1913 p 100, 101/Notaris Paets Leiden Regest 187, 189
Achternamenindex

Anna van Quesnoy, weduwe en erfgenaam van wijlen mr Dirck van Wieringen, die enige nagelaten zoon was van mr Cornelis Jan Baerntsz, maakt volmacht op Adriaen Willems Wittert, burger van deze stad, tot verkoop van een huis en 31 morgen te Weesperkarspel

Quesnoy, van | 1631-01-29

Ned Leeuw jg 1913 p 131/Notaris Paets Leiden regest 191
Achternamenindex

compareerde Robbert de Fumaal, getrouwd met Anna de Quesnoy, weduwe en erfgenaam van mr Dirck Barentus van Wieringen, licentiaet in de rechten, die enige nagelaten zoon en erfgenaam was van mr Cornlis Jan Barentsz

Fumaal, de | 1631-01-29

Ned Leeuw jg 1913 p 131/Notaris Paets Leiden regest 191
Achternamenindex

compareerde Robbert de Fumaal, getrouwd met Anna de Quesnoy, weduwe en erfgenaam van mr Dirck Barentus van Wieringen, licentiaet in de rechten, die enige nagelaten zoon en erfgenaam was van mr Cornlis Jan Barentsz

Wittert | 1627-03-05

Ned leeuw jg 1913 p 100, 101/Notaris Paets Leiden regest 187, 189
Achternamenindex

Anna van Quesnoy, weduwe en erfgenaam van wijlen mr Dirck van Wieringen, enige nagelaten zoon van mr Cornelis Jan Baerntsz, maakt volmacht op Adriaen Willems Wittert, burger van deze stad, tot verkoop van een huis en 31 morgen te Weesperkarspel

1617-10-08 | Egmond

R.A.H. O.R.A. 529 fol 44
Jaartallenindex

notaris H. Vockestaart te Delft instrumenteert dat Sasbout van der Dussen, wonende binnen Delft, als gehuwd met Anna van der Hoogh, volmacht geeft aan mr Cornelis du Quesnoy, advocaat voor het Hof van Holland, Pieter van Groenewegen en Pieter van Veen, notarissen in den Haag, om op te dragen tbv Ysbrant Govertsz d'Overschie binnen de voors. stad "seecker stuck leenland gelegen in Egmond, gebruikt bij Jan Dirckssen Sammerman, oostwaarts van den Hoogen dyck ende Jan Hendrickssen naast d'abdie tot Egmond wonende", 3½ morgen land, bij hem comparant op gisteren aan de voorn. d'Overschie verkocht voor mij als notaris, zoals de coopcedul inhoudt en de laatste leenbrief van 1617-07-24. Voor de som van 1400 gld in gereed geld (vgl 1617-07-20)

in presentie van Miciel Lambrechtsz Krieckenbeecq, brouwer in de brouwerij "de Werelt"en Adriaen cuper in de voors. brouwerij

1568-03-03 |

Arch Marquette 1076 fol 24/17e eeuws afschrift/Handv. van Assendelft p 136
Jaartallenindex

Jacob du Quesnoy, Raad v.h. Hof v. Holland, als commissaris, en Willem van Berendrecht, secretaris v.h. Hof als adjunct gecommitteerde, ingevolge een besloten missive van de Kon. Maj. geheime raad van 23 januari 1568 (1567) door het Hof van Holland gecommitteerd, maken een ordonnantie "waer nae de ingelanden van Assendelft hen gehouden sullen wesen te regulieren in het maken van de Achterkaede daer toe syluyden uyt cracht van sekere sententie van de voors. secrete rade dd 1567-09-09, oock lestleden gesommeert syn: in den eersten, dat men de voirsz kaede beginnen sal te leggen aen de westersche horn of hoeck van Dirck Albrechts'hoyhuys, staende op Nauwerna ofte Langenvelt binnen den ban van Assendelft, en aldaer deselve kaede met den Hoogendijck verheelen. En sal de voors. kaede voorts strecken over den dijcksloot tot aen 't land van Clas Jansz Roon c.s, aen de andere sijde van de dycksloot gelegen, en soo voorts langs de Twisch, dwars over alle de weeren en slooten beneffens de voors. Twisch in de ban van Assendelft gelegen, noortwaerts op tot de banscheydinge van Assendelft en Crommenie en van daer voorts langs de voors. banscheydinge van Crommenie uit den Oosten westwaerts op, tot den lagen-dyck toe" etc

1570-09-11 |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 70, oud fol 39
Jaartallenindex

alsoe vrou Wilhelmina van Haaften, weduwe en douagiere van wijlen Nicolaes heere tot Assendelft, Heemskerk etc, den Hove van Holland bij requeste vertoond heeft, dat dieselve heere van Assendelft in alle zyne goeden uytgezondert seeckere legaten bij testamente, tot zijn enige en universele erfgenaam geinstitueerd hadde zijn neve Floris van Assendelft, zijnde noch een kindt verre beneden zyn jaren, waarover hij tot voogden geordonneert had jhr Heynryck Heeremael, mr Willem Jansz Schouten, Raedt en rekenmeester des Conincs in Holland, mitsgaders Johan van Treslong en Anthoenis Hoffslach, advocaten voor den Hove van Holland. De voogden weigerden echter deze taak op zich te nemen daar wijlen Nicolaes niet de vader van Floris is, en dus niets over de voogdij te zeggen heeft. De moeder van Floris was ook in gebreke gebleven de voogden te erkennen, tot grote schade voor de goederen, o.a. die van Honingen, waaraan suppliante lijftocht heeft. Zij verzoekt nu aan het Hof de gestelde voogden te confirmeren. Het Hof geeft aan dit verzoek gehoor

mr Cornelis Suys, here van Ryswyk, president, Dominnicus Boot, Nicolaes v.d. Laen, Reynier Moens, Johan van Lesaen, Willem van Coornhuysen, Cornelis Oem, Jacob van Marssche, Witte Wittensz, Charles de Smytere, Jacob de Quesnoy, Reynier van der Duijn, get. J. de Woerden