Bedoelde u soms?
jonchman | joncman | jongeman | jongman

10 resultaten

Jonckman | 1338

Rek Houtvester dl VII p 91, fol 100
Achternamenindex

in Tetrode, van beesten: - Joncman, 5 scare an vie, één éénwinter, 8 sc; in Aelbrechtsberg van beesten: - Jongheman Willemsz 4 scare 1 eenwinter an vee, 1 scaer paerd, 8 sc; - Aelbrecht Willemsz, 2 scare, een eenwinter an vee, 3sc 6d; in Harlem (fol 100) van beesten: - Jonchman 3 paerden, 4sc 6d

Boschuysen, van | 1627-06-19

G.A.Amsterdam DTB 764 fol 29
Achternamenindex

huwelijks comm. Amsterdam: zijn op akte van J. van Dam ingetekend Philips Janssen Steen, cruydenier, op het Water met Marrike Quirinx van Boshuijsen, tot Leiden. De oom van de jonckman sal moeten consenteren voor t 2e gebod. Dit consent is goet ingebracht. Acte verleent omme tot Leyden te trouwen

1548-06-14 |

R.A.H. Coll Aanw 251 fol 876v/Mem Hof van Holland
Jaartallenindex

daar er grote klachten waren over het steeds toenemen van het aantal officiers bij den Hove van Holland, had de request op 1525-09-28 het aantal secretarissen extraordinaris met de griffier, substituut en ordinarissen op 18, 16 procureurs, 20 deurwaarders (behalve die van de comptoirs) en 30 boden. Volgt een extract: ten vierde soe is gebeurt omtrent 14 dagen nae Paeschen dat die zoon van mr Philips Doubleth, die procureur generael plach te wesen tot Mechelen in Hollant gehuwelyct, ende een ander jonckman gehieten Gerrit Doedesz, belast met veel cleyne kinderkens, wyens ouders tot Utrecht woonen, ende heeft wel 7 of 8 jaar in t contoer van een procureur gepractiseert, elcx den Hove overgegeven hebben requeste omme geadmitteerd te worden procureurs postulanten. Die van den Hove van Holland considerende die idonite ende bequaemheyt van de voors. supplianten hebben henluyden geadmitteert

1630-02-13

R.A.H. O.R.A. 1066 fol 57v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Huybert Roelofsz onse buyrman, erkende schuldig te zijn aan Jan Pietersz jonckman een rente van 12 gld 10st per jaar losbaar met 200 gld, onder verband van een huis en erf in de ban van Tetrode, belend noord en zuid: die wech, west; Aert Pauwelsz

Jan Jacobsz Dickman, schout, Willem Cornelisz en Engel Heindriksz, schepenen van Tetrode

1621-03-31

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 75
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in de ban van Tetrode oorkonden dat Mathijs de Poorter als man en voogd van Duijffge Pieters, ende Haesgen Pieters, jongedochter, geassisteerd met Daniel Gillisz de Keijser, secretaris van Tetrode, als haar gecoren voogd, transporteren aan Jan Pietersz, jonckman, haerluyder broeder en swager resp. hun portie in het onroerend goed en de inboedel van wijlen Jacob Arisz en Fijl Arisdcohter, in leven bueren tot Aelbertsberg

Jan Aelbertsz v.d. Noort, schout, Michgiel van Hulle en Bartel Nijssen, schepenen

1629-05-07

R.A.H. O.R.A. 1066 fol 42v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Leendert Leendertsz Jonckman, wonende in Haerlem, bij executoriale veiling koper is gebleven van een huis en erf in de ban van Tetrode, verkocht op verzoek van Symon Mathysz, brouwer in de Vos te Haarlem, ten laste van Frederick Pietersz Veltsmit (vonnis dd 25-01-1629). Huys en erve in het dorp van Overveen alwaar "de Roo Vos" uythangt, zuid: het dorpsschool, noord: Hans van Neecke, west: Pieter Ramp, oost: die Heerewech. Koopsom 800 gld

Jan Jacobsz Dickman, schout, Bartelmeus Nijs en Symon Symonsz (met zijn merck), schepenen in Tetrode

1534-12-28 |

R.A.H. Coll Aanw 118 Caput Arkel, Putten en Strijen fol 112-114
Jaartallenindex

Karel oorkondt dat hem van wege onse lieve en getrouwe Raad en meester van onser reeckeninge in Brabant mr Maximiliaen Quarre, is vertoond en te kennen gegeven hoe dat wijlen vrouwe Barbara Cruesinck, weduwe van heer Loys Quarre, moeder van de voors. toonder, van ons verheven heeft seecker leen in Melissant, te weten ⅙ deel van de ambachtsheerlijkheid etc in Melissant, gehouden te leen van onsen Hove en heerlijkheid van onser lande van Voorne, welk ½ deel was gedevolveert op vrouwe Barbere Cruesincx bij overlijden van haar neve Jacob Cruesinx, zoon van wijlen haar broer Philips Cruesinx, welke Jacob overleed in het jaar 1525. Na diens dood is er een questie gerezen tussen de erfgenamen van de voors. Jacob van der vaderlicke zyde, ende een jonckman ook genoemt Jacob Cruesinck, die geboren was na de dood van de voors. Jacob, pretenderende te zijn wettige zoon en alleen erfgenaam van wijlen Jacob Cruesinck, en ist leen in zijn naam verheven geweest. Ende alsoe hebben wij dobbel relief en twee leenmannen gehad ter cause van hetselve leen in Melissant, ende de voors. vrouwe Barbara sustinerende ter contrarie, soe dat deselve vrouwe Barbara alleer de voors. saecke en questie is gedecideert geweest, is in de maant Meye 1531 ook deser werelt overleden, mits welcken het voors. leen is op de voors. thoenderen gesuccedeert als oudste zoon van wijlen vrouwe Barbara Cruesinck, zonder dat de thoonderen het leen binnen jaar en dag verheven hebben, daar de questie nog niet gedecideerd was, en dat de leenman van dit leen de voors. Jacob doen noch levende was, dewelke in de maand juli l.l. is overleden, waardoor de questie dood en teniet was. Belening door thoonder was geweigerd onder t ..... dat na dode van vrouwe Barbara geen belening gegeven was. De keizer beveelt hem thoonder te belenen zonder verzuimeness etc (vgl 1534-07-26, 1535-01-27)

get. L de Zoete

1620-03-05

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 36
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Cornelis Jansz voor hemzelf, Kors Willemsz als man en voogd van Guertgen Jansdochter, Arien Jeroensz als man en voogd van Maritgen Jansdochter, Willem Willemsz als man en voogd van Jannetje Jansdochter, Arent Symonsz van der Swaen als man en voogd van Armtgen Jansdochter, Ysbrant Crijnsz als man en voogd van Annetgen Jansdochter, Jan Jansz, jonckman voor hem zelve, en Symon Jansz als gecoren voogd over Krintgen Jans ende Louweris Jansz, haeren broeder, tesamen kinderen en erfgenamen van wijlen Soetgen Jansdochter, overleden huisvrouw van Jan Cornelisz Couter. Zij verkopen aan regenten van het St Elisabethsgasthuis te Haarlem een stuk weiland, groot 16 hont 70 roeden in de ban van de Vogelesanc, met een notweg over het land van Maerten Jansz, west: Cors Reijersz, noord en oost: Jacob van Alckemade, zuid: Maerten Jansz. ook met een notweg over het land van Evertgen Jansdochter. Belast met 4 gld 13st Brederode's erfhuur. Koopsom 1950 Kar gld

Hans Aelbertsz Colterman, schout, Joost Cosijn en Gerrit Pietersz (met zijn merck), schepenen

1625-09-30

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 187
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Jan Pietersz Jonckman, wonende in de ban van Tetrode, verkoopt aan Symen Symonsz, onse buerman, ⅟12 part en noch die portie en gedeelte van het bewijs van zijn vaderlicke goet soo alst bij zijn moeder Neeltgen Allen hem en zyn zusters is in beweesen in een blekerij dewelcke gebruict wordt bij Betgen Marreels, met noch 3 hooghe croften lands en een bouhuys, gelegen alle tesamen aen malcanderen gemeen met de voorn. Symon Symonsz en zijn andere cum sociis, in de ban van Tetrode. Zo groot ende cleijn als het leijt, ende soals het voors. 1/12 part bij Jacob en Fyl Arijsdochter mitsgaders het bewijs van zijn vader hem comparant en zijn zusters is aenbestorven, waarvan hij comparant syn voors. zusters heeft utghecoft. Belend het geheel: west de wildernis, noord: Floris Jacobsz en haer cum sociis met Jan Claesz, oost: die camer van Bakenes, zuid: Willem Cornelisz. De verkoper verklaart zich door Symon Symon Maertsz als koper voldaan en betaald. Koopsom 170 gld

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Gilliaem Bossu en Jan Jan Willemsz Noom, schepenen in Tetrode

Does, van der | 1583-09-23

Hof van Holland no 561 akte 200/W.J. van Balen: Nederlands Voorhoede p 107
Achternamenindex

sententie Hof van Holland: proces van Josyna van Sydenburch in den Hage contra Franck van der Does, die een kind bij haar verwekt had en onwillig was gebleven haar te trouwen of het kind te onderhouden; 1582-03-21: had het Hof beslist dat hij haar binnen een maand moest trouwen of haar jaarlijks 60 £ uit betalen; 1582-04-03: had Vranck aangezegd haar niet te zullen huwen en waar gedaagde "een lopende jonckman" was en er dagelijks op zinspeelde dat hij buitenlands wilde gaan, waardoor voor Josyna het effect van de sententie van het Hof tot nul zou zijn gereduceerd, vroeg en verkreeg zij van het Hof het arrest van gedaagde. Aan hem was arrest aangezegd in de herberg de Swaen op de Plaets in den Haag alwaar hij door twee boden van het Hof werd bewaakt. Vranck ontkent zich wel verbonden te hebben, hij heeft aangenomen als "commissaris van de Vicres ofte Provianden voor het leger van H.H.Staten te dienen onder jr Aernt van Dorp als superintendent" en wil als zodanig zijn post gaan vervullen. Het Hof verklaart het arrest rechtmatig en Vranck zal moeten betalen volgens de uitspraak van 1582-03-21; [jongere zoon van Johan van der Does heer van Noordwijk en Anna van Nyenrode? Later op Ternate]