Bedoelde u soms?
jonis | judeus | julius | juncis | jungius | junior | juribus | juris | justus

6 resultaten

Junius | 1545

Bijdr Hist Gen dl 34 p 330
Achternamenindex

Florentius Junius, Trajecto, studeert 1545 te Orleans (in 1545 magister, als Florentius Junius, Hollandus); 1549-01-25: Siena

Junius | 1573-02-24

Navorscher 1897 p 385/Depeches prins Willem I
Achternamenindex

Johan Junius, de jonge, gecommitteerd tot overste commissaris in Zeeland

Junius | 1581-11-11

Bortet: Delft p 480
Achternamenindex

Jannetje Jansdochter, weduwe van mr Hendrik Junius, wordt moeder van het fraterhuis te Delft

Hemert, van |

Wapenheraut jg I: 100, 134
Achternamenindex

genoemd: Diederik van Hemert ± 1670 x Catharina van Broeckhuysen; Anna Antonie van Hemert x Abraham van Bleyswijk; Willem van Hemert geboren ± 1720 x Elisabeth Geertruyda Johanna Junius, hieruit: Johannes Junius van Hemert (1762) x vóór 1789 Petronella Tierens

1597-07-31

R.A.H. O.R.A. 1063 fol 124v no 112
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Overveen oorkonden dat Dirck van Nuijssenburch erkende volgens het testament van wijlen zijn huysvrouwe Haesse van Groeneven gehouden te stellen behoorlicke verseeckeringe dat ten sijnen overlyden aen de naeste bloede ende gerechte erfgenamen van denselven synen huysvrouwe, beneffens die huysinge van hare zal. ouders gecomen, bij hem comparants erfgenamen vuytgekeert sullen werden de somme van 2000 Kar gld. Omme 't welke te voldoen hij comparant tot verseekeringe van dien specialyk daarvoor verbonden en ten onderpand gesteld heeft etc. sijn hofstede en landen metten geboomten in de ban van Overveen en verder al zijn andere goederen. In margine: op huyden soo is mij secretaris van Tetrode hieronder geschreven gebleken als dat den inhoude van dese verseekeringe aan de erfgenamen van Haesse van Groeneven is voldaen en betaelt bij de erfgenamen van Loouwerijs Jansz Spiegel, den 25e Junius 1626, mij present: secretaris D. Keyser

Balthasar Cornelisz, schout, Willem Jacopsz en Thoenis Jansz, schepenen

1590-08-21 (1) |

Ms Opstraeten v.d. Molen dl III fol 731-735/Berkenrode
Jaartallenindex

alsoo tusschen de kinderen en erfgenamen van wijlen Floris van Alckemade Martensz ende Elisabeth Jacobsdochter boven hare scheydinge in den jare 1580 omtrent junius gedaen, noch seeckere goeden soo van haerlieder ouders als oock van haer twee moeijen Baert en Anna Jacobsdochteren, mitsgaders van haer nichte Margriet Goossens respectieve boelen in gemeen gebleven waren, daervan sij malcanderen in augustus 1582 lest rekeninge, bewijs en relique hadden gedaen van haer resp. ontfang ende uitgeef tot dien dage toe, sonder datter sedert die tyt soo door de absentie van Jacob van Alckemade als oock doort versterven van de een voor de ander enig vorder rekening of liquidatie waren geschiet. Zij besluiten nu deze gemene boedels te scheiden, dien volgende sijn bij haerluiden rekening van Niclaes en Agniese van Alkemade van haren ontfanck en utgeef sedert aug. 1582 tot der lopende maent aug. 1590 geliquideert, gesuijvert en gesloten. Elk heeft zijn portie ontvangen, mits dat Jan van Alckemade rekening overmits t proces met syn wedue ten Hove ongedecideert hangende ten utganck van t selve proces ongeliquideert blijft staen, behouden ygelycx gerechtigheijt, welcken onvermindert Jacob, Niclaes en Agniese van Alckemade elcx voor hemselven mitsgaders Anna Harcken geassisteerd met haar tegenwoordige man mr Gysbert van Nesse in den naeme van Elisabeth van Alckemade, haer onmondig dochterken bij wijlen mr Willem van Alckemade, haer eerder man, vervangende alle gelyck sowel in de voors. rekeninge ende t slot van dien als in desen de nagelaten kinderen van wijlen Jan van Alckemade, haer resp. broeder ende swager. Zij verdelen de erfenis van hun ouders en van hun moeye Baert en nichte Margareta Goosens in 5 portien en die van Anna Jcobs in 6 portien (also Agniese bij testament 2 portien gemaeckt sijn)