Bedoelde u soms?
quade | quaere | quarle | quarré | quarte | quatre

15 resultaten

Quarre | 1492-11-16

Grote Raad Mechelen Geëxtendeerde Sententiën 1966 p 261
Achternamenindex

Louis Quarre, ontvanger generaal

Quarre | 1522-08-25

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl IV dossier 356
Achternamenindex

Barbara Croesinck, weduwe van Loys Quarre geeft te Mechelen een procuratie; 1521-1523: gedagvaard door Jan bastaard van Essche die beweerde een zoon te zijn van Ursula Croesinck bij haar verwekt door mr Cornelis van Essche; zij was in 1472 gehuwd met Hendrik Zwaeff

Quarre | 1561-1566

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VII dossier 601
Achternamenindex

Lodewijk Quarre, thesaurier van het Gulden Vlies, kocht 1492-12-12: ¼ van Cromstijen; diens rechtsvolgers: Jacob Quarre, ridder, Anthonis Tseraets heer van Hadocht en Margriet van Halmale weduwe Loys Tseraets eisen behalve hun ¼ in de ambachtsheerlijkheid van Cromstrijen ook ¼ van de inkomsten van het schoutambacht

Quarre | 1566-03-08

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VI dossier 596/II6 sub K I
Achternamenindex

Jacob Quarre, voogd van David Joosz van der Werve, ambachtsheer van Heer Hendrikskinderenambacht

Musaart |

Batavia Illustrata bl 926
Achternamenindex

genoemd: Jan Musaart x Margaretha Quarre; Aart Musch genaamd Gaasbeek, burgemeester van Mechelen x Catharina Oem van Wyngaarden

1537-06-27 |

R.A.H. Coll Aanw 123 Caput Zeeland fol 29v
Jaartallenindex

Karel oorkondt dat voor zijn stadhouder van lenen compareerde jhr Loys Tzaarts, heer van Rammeloe, als man en voogd van jvr Johanna Quarre, en heeft verzocht, achtervolgende zekere schifting en deeling gemaakt tussen de kinderen van wijlen heer Loys Quarre, in zijn leven ridder, onse Raad en tresorier van onser oerden, van haars moeders zijde vrouwe Barbara Cruesinx, ter ener zijde. Ende jvr Elisabeth Cruesinx, huisvrouw van jhr Roelof van Dalem, heer van Dongen, ter andere zijde, om te hebben investiture en verlij van ⅙ deel van de ambachtsheerlijkheid van Melissant, Noorderschorre en Wellestrype, en dat hij vervolgens jvr Johanna Quarre, huisvrouw van de heer van Rammeloe, hiermede beleend heeft als leen van Voorne, onversterfelijk erfleen. Haar man jhr Loys Tseraets doet de eed hiervoor. Op 1541-03-17 (1540) doet Charles Quarre als gestelde voogd van jvr Johanna Quarre, weduwe jhr Loys 't Zaraerts heer van Rammeloe, de eed

heer Zegelyn van Alveringen heer tot Hofwegen, ridder, Cornelis Barthout Jansz, Willem Pietersz Criep, Anthonne Lebucq, leenmannen; 1541-03-17: Pieter van Halmael, Cornelis Barthouts, Willem van Criep, leenmannen van Holland

Cats, van | 1492-11-16

Grote Raad Mechelen Geëxtendeerde Sententiën 1966 p 261
Achternamenindex

Louis Quarre, ontvanger generaal contra Jacob Cats, baljuw van Zierikzee, Claes van Ruyven, schout van Haerlem: de Grote Raad bekrachtigt de herechtelijke verkoop op last van Quarre van een huis van Cats te Haarlem, wegens het niet betalen van een schuld in zake van het baljuwschap van Zierikzee; de koper, van Wilderen, wordt in het eigendom bevestigd

Numan | 1492-07-16

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VII dossier 601
Achternamenindex

kreeg mr Gerrit Numan, 1e secretaris en audencier van keizer Maximiliaan enig nieuw aangeslibd land bij Cromstrijen [= Numansdorp] in leen; bedijking, aanstelling van schout, schepenen, dijkgraaf en heemraden; 1492-12-12: droeg hij ¼ van zijn rechten over aan Lodewijk Quarre, thesaurier van de Orde van het Gulden Vlies; 1506: volgde Jan Numan zijn vader op als ambachtsheer van Cromstrijen; 1520: hij verkocht het aan Jan van Barry, deze bedijkte een deel en stelde er een schout aan; 1561: werd zijn zoon Jacob van Barry aangesproken door de rechtsopvolgers van Lodewijk Quarre, nl Jacob Quarre, ridder, Anthonis Tseraets heer van Hadocht en Margriete van Halmale weduwe van Loys Teseraets. Deze eisten nu naast hun ¼ deel van de opbrengst van de ambachtsheerlijkheid, ook ¼ deel van de opbrengst van het schoutambacht

1537-06-27< |

R.A.H. Coll Aanw 123 Caput Zeeland fol 25v-29
Jaartallenindex

schepenen te Brussel oorkonden een boedelscheiding: alsoo den 10e Dec. l.l. wijlen heer en mr Maximiliaen Quarre, Raad en meester van de kamer v.d. reeckeninge in Brabant, zoon van wijlen heer Louis Quarre, ridder, moeder: wijlen vrouwe Barbara Cruesinx. Item Johanna Quare, zuster van Maximiliaan met haar man jhr Loyse Tserwarts, heere van Rammelo. Item jhr Loys van den Werve, oude Jan van Straten als mombers van Jacob Quare, zoon van wijlen Jans Quare, broer van Maximiliaen en juffr. Johanne Quare aan de ene zijde. Lysbeth dochter van wijlen heer Cornelis Cruesing, ridder, in leven houtvester van Holland, broer van de voors. vrouwe Barbara Crusinx met haar man jhr Roelof van Dalem, ter andere zijde. Boedelscheiding gemaakt van de goederen op hen gesuccedeert bij dode van Jacob Cruesinx Philipsz: I) toebedeeld aan de voorn. nu wijlen mr Maximiliaen Quarre, juffr Johanna Quarre, ende mombers van Jacob Quarre: a) die gelicht [?] van den ⅙ deel van de ambachtsheerlijkheid van Melissant en Willestrepe, in t land van Voorne, geëstimeerd op 750 Kar gld, b) ½ van een rente van 12½ Kar gld per jaar verzekerd op de 5 grote steden van Holland, te lossen den penn. 16, belopende de hoofdsom 200 Kar gld, c) een huys en erve staande binnen de stad Utrecht, geëstimeerd op 250 Kar gld. Welke voorg. partijen onder meer andere de voorn. jhr Loys Tseraets ter bede van de andere mede erfgenamen gestelt hadde te geven ende nemens, blijkens een schepenbrief van Brussel, get. Jo. Horcon. Also oock op 20 Maart l.l. juffr. Sandrina, natuerliyke dochter heren Jans van Cruningen en weduwe van Jacob Cruesincx heren Cornelisz, met haar kinderen Henricke Cruesinx, oud 18 jaar en jvr Agniese Cruesinz, oud 16 jaar, mitsgaders Franchois Hoogstraten, haar voocht en momber daartoe vercoren, ende geconstitueerd de raminge van pertaigen ende delingen in de voors. schepenbrief begrepen, nadat zij de inhouden van denselven schepenbrief overgelesen hadden, geapprobeert ende ratificeert hebben gehad, tselve al naarder blijckende bij den schepenbrief in den Haghe op ten voors. 20 Maart l.l, getekend Plumeon. Ende het zoo sij, dat Anna van den Heetvelde, dochter van wijlen Jan van den Heetvelde en weduwe van mr Maximiliaen Quarre in naam van haar zelve en van haar wettige kinderen bij mr Maximliaen. Ende jhr Loys van den Werve en oude Jan van Straete als mombers van Jacop Quarre, elk voor ⅓ deel van den goeden voor en na beschreven, om t meeste oirbaer en profyt van de voorg. kinderen de voorg. jhr Loys Tseraerts overgelaten hebben de ⅔ delen hem in deselve goeden competerende en dat voor de som van 423 Kar gld 10st 4 penn, die jhr Loys aan Anna van den Heetvelde en haar kinderen en de voogden van Jacop Quare gelooft heeft gehadt uytte reyken ende te betalen tesamen 870 Kar gld 6st 8 penn. So ist, dat wij om den voors. jhr Loys Tseraarts te versekeren op heden voor ons gecompareert zijn Anna van den Heetvelde, jhr Loys van den Werve en oude Jan van Straten en hebben q.q. gerenuncieert tbv jhr Loys Tseraarts van de ⅔ delen van ½ van ⅙ deel v.d. ambachtsheerlijkheid gelegen in Melissant en Wullestrepen in het land van Voorne. Item van ⅔ delen van ½ van de voors. rente van 12½ Kar gld verzekerd op de 5 grote steden van Holland, en van ⅔ deel van den huize en erve gelegen binnen de stad Utrecht. Voor de vrijwaring van deze overdracht stellen partijen al hun goederen. Gegeven 1545, op ten 12e dach van Maart vóór Paschen

Jan van der Noot en Jan Dublioel, schepenen de Brussel

1534-07-26 |

R.A.H. Coll Aanw 118 Caput Arkel, Putten en Strijen fol 114v
Jaartallenindex

borgemeesteren, schepenen en raad der stede van Brussel oorkonden dat heer Maximiliaen Quarre, Raad des keizers en meester van den reeckeinge in Brabant, volmacht geeft aan mr Reynier Brundt, Raed en Proc. Gen. in den Rade van Holland en mr Vincent Dammas, auditeur v.d. rekenkamer, absent, om namens hem zijn leen te verheffen, nl ⅙ deel van alle de ambachtsheerlijkheid van Melissant, Noorderscorre, Wellestrijpe. Leen van Voorne. En andere lenen op hem gedevolveert (vgl 1534-12-28)