Bedoelde u soms?
taij | then | thes | thien | thiman | thimon | thins | thiri | thoe | thorn | thou | thuin | tien | tijn | toin | trip | tris | tuin

10 resultaten

Thin | 1520-1521

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl III dossier 298
Achternamenindex

Margriete Willem Thinsdochter, wonende te Schoonhoven, contra haar man Willem Voppensz; bij sententie van 1520-12-05 gelast het Hof dat Willem haar goederen zal beheren, zij weigert dit en moet in gijzeling gaan, maar doet dit niet; zij krijgt een boete, gaat in beroep bij de Grote Raad

Thin | 1559-10-11

Grote Raad Mechelen EA Dossiers dl III dossier 2791/4, 2791/5
Achternamenindex

mr Floris Thin, advocaat te Utrecht; 1560-12-31: advocaat bij de Raad van Utrecht; 1562-04-13: landsadvocaat van Utrecht

Thin | 1527-11-21

Grote Raad Mechelen EA Dossiers dl II dossier 363
Achternamenindex

Willem Thin e.a. belast met de uitvoering van defensie maatregelen te Schoonhoven

Thin | 1570-12-02

Ons Voorgeslacht 07/08-1988 p 301
Achternamenindex

leen van Vianen: no 672) Lexmond een viertel op Spinhoven, belast voor mr Anthonis Hofslag, advocaat Hof van Holland, voor mr Floris Thin voor zijn moeder Machteld weduwe van mr Gysbert Thin met 18 Kar gld op de helft, door Andries Stein, waard in de Borg te 's Hage voor Arnout Arnoud te Lexmond, zoals gemaakt door Arnout Gysbertsz ter ontlasting van fl 600 hoofdsom van Hendrik de Vrieze op de hoeve van Baenst; 1596-06-29: Evert van de Pol; 1604-02-29: Jan Thin voor de executeurs van mr Evert van de Pol; 1627-09-12: executeur bij dode van Jan Thin; 1634-06-13: Pieter Jansz na overdracht door executeur [van mr Evert van der Pol ?], belend boven: Willem Arnoudsz, beneden: Adriaan Jansz; 1642-02-08: Jan Pietersz na dode van zijn vader Pieter Jansz, belend beneden: Pieter Jansz c.s

1539-04-18 |

R.A.H. Coll Aanw 122 Caput Putten, Arkel fol 73v
Jaartallenindex

Cornelis Cornelisz van Vlist droeg op tbv Jan Thin Willemsz, een viertel lands gelegen aan de Vlist in het kerspel van Polsbroek, groot 4 morgen, streckende van de Vlist tot aen de Berch wateringe toe, zuid; Lysbeth jonge Willems weduwe met haar kinderen, met 8 morgen land. Jan Thin wordt beleend als leen van Arkel, recht erfleen, ten Zutfensen rechte

leenmannen: Cornelis Barthouds, Willem Criep, Anthonne Lebucq

1577-09-02 |

Kroniek Hist Gen jg 1849 p 469/IV 203-205
Jaartallenindex

brief van Floris Thin, pensionaris van Utrecht, waarin prins Willem afraadt geschut naar Mechelen te zenden wegens een verwachte aanslag op Deventer

1544-04-27 |

Bissch Oud Arch Haarlem/Cartul Klooster in den Hem Inv 119 fol 68
Jaartallenindex

schout en gezworen heemraden in Berchambacht oorkonden dat Aerien Symonsz verwilcoerde schuldig te zijn den Regulieren in den Hem 38 schilden en 8 stuvers, te betalen hiervoor een rente van 2 schilden en 2 stuvers sjaers, verhypothequeert op Ariaen Symonsz hofstede, huijs, berch en erve, daer hij nu ter tijt op woenachtich is, streckende van den Huyswech suytwert off tot die Regulieren voirs. hare land toe, belend boven: Willam Thin Henricksz, beneden: Pieter Dircksz tot Scoenhoven

Jan Jansz die Gruter, schout (met zijn zegel), Geerloff van Woerden zoen tot Vliet, Jan van Kouwenhoven Willemsz (met zijn zegel), Jan Jansz Cort, Arien Jacopsz, Aert Gheeritsz en Reijer Adriensz, heemraden

Pol, van de | 1596-06-29

Ons Voorgeslacht 07/08-1988 p 300, 301
Achternamenindex

leen van Vianen, Lexmond: no 672) een viertel op Spinhoven, Evert van de Pol, die in 1585 geen akte kreeg na de dood van zijn vader mr Herman van de Pol, die verkreeg van mr Floris Thin, die verkreeg van de oom van de kinderen van Arnoud Gysbertsz, belend boven: Cornelis Claesz, beneden: Jan Pietersz c.s; 1604-02-29: executeur van wijlen mr Evert van de Pol, advocaat van het Sticht Utrecht; 1634-06-13: Pieter Jansz na overdracht door executeur testamentair [van mr Evert van der Poll ?], belend boven: Willem Arnoudsz, beneden: Adriaan Jansz; 1642-02-08: Jan Pietersz na dode van zijn vader Pieter Jansz, belend beneden: Pieter Jansz c.s

1542-02-16 |

R.A.H. Coll Aanw 249 fol 352-359/Mem Hof van Holland
Jaartallenindex

keizer Karel bericht aan zijn luyden van de Grote Raad van Mechelen, aan het Hof van Holland, en aan de baljuw van Schoonhoven, dat hij ontvangen heeft de ootmoedige supplicatie van Willem Thin, voertijts onse baljuw van Schoonhoven en Beloys, inhoudende dat hij lange jaren heeft gehad t principaal regiment van onse voors. stede van Schoonhoven, ende aldaer geweest tot diverse stonden burgemeester, schepen en tresorier. Dat hij op Alre Zielendach l.l. met nog 6 andere personen nae die noene tsamen vergadert syn geweest ten huize van Dierick Claesz, waert in de Moriaen. Dat enkele leden van dit gezelschap hem uit afgunst beticht hadden dat de leden van het Hof van Holland waren "een hoop verraders, dieven en rabauwen". Dat zij hem zelfs deswege bij de Proc. Gen. aangeklaagd hadden, die hem had gedagvaard. Hij ontkent de bewuste woorden geuit te hebben, maar om een langdurig en kostbaar proces te vermijden, verzoekt hij door de keizer gepardonneerd te worden. Dat gebeurt en hij wordt van rechtsvervolging ontslagen tegen betaling van de kosten. Wel zal hij voor het Hof moeten verschijnen en onder ede zijn ontkenning bevestigen. Heeft hij de woorden wel geuit, dan zal hij deze voor de Grote Raad in besloten camer moeten herroepen, dit gebeurt op 1542-06-21

1545-11-06 |

R.A.H. Coll Aanw 250 fol 415v/Mem Hof van Holland
Jaartallenindex

de regeerders van Schoonhoven hebben het Hof gepresenteert een lijst om daaruit door den Hove geeligeert te worden 2 personen tot burgemeesters en 7 tot schepenen, voor den toecomende jare. Soe ist dat het Hof na deliberatie en na het advies van de baljuw van Schoonhoven, genomineert heeft tot burgemeesters: Adriaen van der Hoef Baerntsz en Cornelis Maertsz, tot schepenen: Aert Petersz, Henrick van Dobben, Jan Aertsz, Gheryt van Couwenhoven Jansz, Geeryt Florisz, Pieter Florisz, Adriaen Dircsz

lijst van personen: mr Jasper Egbertsz, Adriaen van der Houff Baerntsz, Cornelis Maertsz, Airt Pietersz, burgemeesters; Heynrick Dobben, Jan Aertsz, Geeryt Visschere Gerytsz, Geryt van Couwenhoven Jansz, Geeryt Florisz, mr Anthonis Geerytsz, Dirick Thin, Govert Fransz, Claes Geeryt Claesz, Adriaen Dircsz, Geryt Vermoelen Dircsz, Aert van Overrryn Willemsz, schepenen