Bedoelde u soms?
thijssen | tussen | tusssen | tuysken | twysken | tyssen

15 resultaten

Thyssen | 1603-10-08

Lidmatenregister Haarlem 1595-1609 Vervolg IV
Achternamenindex

Janneken Hendrix, weduwe van Hendrik Thyssen, met attestatie van Haarlem [?], wonende in de Cleverlaen aen Aelbertsberg, wordt lidmate van St Bavo te Haerlem

Henric Thyssen | 1592-06-06

O.R.A. Alkmaar
Voornamenindex

Henrick Thyssen, wonende te Westzaan, koopt huis en erf te Alkmaar (135 fol 55); 1591-06-04: hij verkoopt huis en erf te Alkmaar (134 fol 188); 1599-02-16: voogd van Neel Symonsdochter, weduwe van Jacob Luytgesz linnewever te Alkmaar (138 fol 32v)

glazemaker | 1609-10-02

Burgerrecht Nijmegen p 156 no 674
Achternamenindex

Jan Thyssen, glazemaker, van Enkhuizen, wordt op 1608-10-19 voor fl 6, burger van Nijmegen en huurt aldaar

1589-11-29~ | Koedijk

R.A.H. O.R.A. 6218 fol 53
Jaartallenindex

(zonder datum) Reijnst Hilbrants weduwe Pieter Dircsz van Huyswaert, met Jan Thyssen als voocht, transporteert aan Pieter Pietersz van Coedyck een acker saet lant, genaamd "de werffacker", groot 13 snees, binnen onsen banne op Huysweerdergeest, west: de erven van wijlen Pieter Michgielsz, oost: Pieter Magdaleens. Jan Thyssen stelt tot hypotheek generalyk [al zijn goederen]. In margine: stelt tot een hypotheeq ten west: Jan Pietersz, oost: Pieter Heijn

1612-01-23 |

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg I noot regest 1427
Jaartallenindex

Anna van Berchem senior, abdis van Rijnsburg, beleent Mathys Heertgensz na dode van zijn vader Heertgen Thyssen, met 4 morgen op Texel binnen de Cuyll, genaamd het Leen, bet bijbehorend huis (vgl 1591-07-06)

Kessel, van | 1626-10-16

R.A.Arnhem Inv Ammerzoden 358 fol 29
Achternamenindex

Otto van Arckel, vrijheer van Ammerzoden beleent Jan de Cock, licentraet in de rechten, voogd van Jacop van Kessel met 2 morgen gelegen op Driel in de Laer, belend oost en zuid: Wouter Egonsz, noord: de straat, west: Aert Thyssen, hem aanbestorven bij dode van zijn vader Egon Jacobsz van Kessel

leenmannen: Egon Diercksz, Dierck Woutersz

Foreest, van | 1582-04-09

O.R.A. Alkmaar
Achternamenindex

mr Jacob van Foreest belend te Alkmaar (132 fol 62); 1584-01-11 (132 fol 116v), 1585-01-20 (fol 145), 1585-12-11 (fol 170v): belend; 1601-10-29: wijlen mr Jacob van Foreest, zijn weduwe heet Aeff Thyssen [hij is dezelfde als dr Jacob van Foreest] (138 fol 162v)

1591-07-06 | Texel

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg regest 1427
Jaartallenindex

Stephana van Rossem, abdis van Rijnsburg, beleent, na opdracht door de nagelaten betrekkingen van Maerten Ysbrandsz, Heertgen Thyssen, molenaer, vroeger op Texel wonende, met 4 morgen op Texel binnen de Cuyll, genaamd Het Leen, met bybehorend huis; 1599-08-02: Heertgen ontvangt verlof van de abdis om bij testament over zijn leen op Texel en ander leengoed te beschikken; 1612-01-23: zijn zoon Mathys Heertgens wordt met dit leen beleend (vgl 1570-09-19)

1575-03-12 | Velsen

R.A.H. O.R.A. 954 fol 25
Jaartallenindex

schout en schepenen in Velsen hebben een coop-quytscheldingsbrief gesegelt over Jan Garbrantsz voor hem zelven, als vader en voogd van Thys en Garbrand Jan Mathysen, onmondige kinderen van Jan Mathysz, vervangende en hun starck makende voor Marycke Thyssen, zyn zuster, opdroeg Willem Joosten, moutmaecker, 4 morgen land genaemt "Stammencroft" in Smaelgeest gelegen, zuid en west: Pieter Kies, noord: de Moellewech, oost: de erfgenamen van Willem Harmisz. Waarborg: Cornelis Cornelisz van Velsen

Engel Willemsz en Symon Engelsz, schepenen

1589-05-10 | Koedijk

R.A.H. O.R.A. 6218 fol 51
Jaartallenindex

schout en schepenen te Coedyck oorkonden dat Almer Jansz transporteert aan Jan Cornelisz, van St Pancras, zijn huis en erf gelegen tot Coedyk, zuid: die weduwe van Bartholomeus Pietersz, noord: die erve van Jan Mathysen. Tot onderpand: al zijn goederen. Borgen: Jan Claes Pouwels, Aeijng Thyssen, Reyer Jansz alias Hanse Reijer, Pieter Jansz Coninck al tesamen van Coedyck, mitsgaders Pieter Jansz, broeder van Almer Jansz, van Oude Niedorp en Jan Jacobsz, een susterling van Almer Jansz, wonende tot Calverdijk: 1) Jan Claes Pouwelsz stelt tot onderpand het huis en erf daar hij nu ter tyt in woont, belend zuid: Jacob Yffsz, noord: Anna Claes Pouwels; 2) Aeijng Thyssen stelt tot onderpand zijn huis en erf daar hij nu ter tijt in woont, zuid: Dirck Jacob Arys, noord: Pieter Cornelisz alias Bobeldijck; 3) Reyer Hansis stelt tot onderpand het huis en erf daar hij nu ter tyt in woont, zuid: zijn broer Willem Dircksz Pater, noord: Pieter Dirck Yfsz; 4) Pieter Jansz Coninck stelt tot onderpand het huis en erf daer hij nu ter tyd in woont, zuid: Marrytgen Aerian Vrerijcx weduwe, noord: Jan Hilbrantsz. Voorts alle ses borgen generalyk alle haer en haer verdere goederen

Jan Gerritsz, schout, Pieter Bartholomeusz en Glijn Pieter Ael…., schepenen