Bedoelde u soms?
thoen | thoorn | thorn | toern | tolre | tooren | toorne | toren | torne | torryn | tourn

9 resultaten

Toorn, van | 1410~

Leenregister Culemborg fol 23v
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Dirc van den Toern 14 hont te Mauderic aan beide zijden van de hofstat, lijftocht voor zijn vrouw Lijsbetten; - Dirc 1 ½ morgen lant te Buesinchem aan de Munde in Almunsweert

Toorn, van | 1701

Leen van Brederode
Achternamenindex

leen van Brederode: Jan van Toorn als vader en voogd over zijn dochter Margaretha verzoekt belening van een erf en hofstede, nu tuinland, groot 404 roeden, gelegen buiten de Grote Houtpoort van Haarlem, noord: de Margarietenlaan, genaamd de Molensteeg, haar aangekomen van haar moeder Agatha Deymans, die het in leen had

Haarlem

Benthem, van | 1424

Geld Leenregister 6e stuk p 115
Achternamenindex

Gelders leenregister: "dat huys tot Spaldorp met allen sijnen tobehoren, gelegen in der Duyffel (by Cleve) ontving Johan van Benthem, erfhavemeester des lants van Gelre ende droech op den meesten toorn van den dryen tot Spaldorp, met der halver plaetsen naest den voors toorn en met den halven vorgeborcht ende met enen affwegh op Wouter Kerskorff, anno 1424"; Johan van Benthem maakt dit tot lijftocht voor zijn vrouw Gese, anno 1426

1541-06-19 |

Ms Opstraeten III fol 1450/Gaasbeek
Jaartallenindex

mr Pieter van Noortwijck van Westrenen, priester, nae dode van syn vader Lambert van Noortwijck: 1 ½ hont land (vide fol 1417). Noch die hofstede tot Noortwyck mitten toorn en steenhuijs metten 9 morgen (vide fol 1323)

present: Frederic uten Hamme, mr Henric Pyl

Werve, van den | 1392-04-21

Navorscher jg 1893 p 513/Reg Lib V fol 35
Achternamenindex

hertog Albrecht vergunt aan Hubrecht van de Werve om verbeteringen aan het door hem in leen gehouden huis te Werve aan te brengen; ander kaartje: hij krijgt consent om het huis ten Werve af te breken en de toorn ter Loo te verbeteren

1657-12-30 |

R.A.H. O.R.A. 584 fol 127
Jaartallenindex

juffr. Johanna van Harlaer, weduwe van Denys des Maistre, Sr Lourens de Colenaer x juffr Magdalena van Harlaer en Sr Josna van Herlaer, tesamen erfgenamen van wijlen Johan van Harlaer, alle wonende tot Amstelredam, verkopen aan Bartholomeus van Hove, onse schout alhier, 600 roeden land met de huysinge, bogaert en plantagie aen den dorpe alhier, noordoost: Cornelis Reyersz van der Toorn en de weduwe van Sr Pieter Trip, zuidoost: de dorpsweg, zuidwest: de verkopers en anderen, noord: de Lage Weyde van de heer Soutelande. Koopsom 1600 gld

Heemstede?

1528-09-28 |

R.A.H. Coll Aanw 118 Caput Z.H. fol 32v
Jaartallenindex

Karel oorkondt dat Pieter van Rooden hem opdroeg een gedeelte van zijn Pendrechtse en Rodense grond, gelegen tussen de navolgende limiten, noord: ter helft van de sluisvliet v.h. Nieuwlant, oost: Carnisse, zuidoost: Carnisse, west: het kerkhof van Pendrecht, reserverende voor hem t voors. kerkhof van Pendrecht als wesende zijn limiten van zijn gront ende aenwassen, soo die nu is en worden mach besuyden tselfde kerkhof ende besuyden de voors. steenen pael staende op raije van de toorn van Heyntgesoort [corrupt]. En dat hij Jan van Barry hiermede vervolgens heeft beleend (vgl 1528-03-03)

Dirck van Assendelft, ambachtsheer van Besoyen, onderhoutvester van Holland, Jan Jansz, onse baljuw van Alckmaer, Cornelis Barthouts, leenmannen

1697-04-20

R.A.H. O.R.A. 2111 fol 44
Transportregister Egmond

de heer Gerardt Bijwaart, medic. doctor, wonende te Alkmaar, verkoopt aan de heer Johan Blauw, oud-schepen en raad der stad Hoorn, zeeker playsant huijs, toorn daarop en erve, mitsgaders boomgaert en thuyn daerachter. Item stall- en koetshuys, alles gelegen op de Hoeff, genaamd "Vredeveld", oost: de Nieuwe Vaart, zuid: de weduwe Adriaen van Twuijver, west: jhr Cornelis van Egmont van der Nieuburgh, noord: de Heereweg. Belast met 1 gld 90 st jaarlijkse erfpacht tbv de domeinen in de Egmonden. En dan nog een erfpacht van 1 gld 5 st tbv Gecommitteerde Raden

1581-02-17 |

Ms Opstraeten III fol 1511, 1512/Gaasbeek
Jaartallenindex

Willem van Suylen van Nyvelt na dode van zijn moeders oom Frans van Noortwijck, volgens diens testament 1580-03-05 (octrooi 1545-12-17): - 1 ½ houve lants gelegen opten Dwersdyck achter Henrick die Ridders erfgenamen. Hulde doet Gysbert van Suylen van Nyvelt, - de hofstad van Noortwijck metten toorn en steenhuijs; Jan van Suylen van Nyvelt: 40 gld sjaers losrenten hem gemaeckt bij testamente van wijlen Frans van Noortwyck ut die hofstede tot Noortwyck, gelyck zijn oudste broeder Willem daermede verlyt is geweest, in ganck nemende nae dode van diens weduwe jvr Wendelmoet Peter Ruysschendochter, die die goederen tot Noortwijck in lijftocht heeft. Hulde doet zijn vader Gysbert van Suylen van Nyvelt. Wendelmoet Peter Ruyschdochter, weduwe van Frans van Noortwyck, brengt aen gelijftocht te wesen aen die goederen van Noortwyck, nu verleent Willem van Suijlen, versoekende apporbatie die haer gegeven is

present: Tacko van Monsema, Jan van Delden