Bedoelde u soms?
toorenburg | torenburg | toutenburch

7 resultaten

Toutenburg, van | 1554

Batavia Illustrata bl 1209
Achternamenindex

bisschop van Utrecht: Frederik Schenk van Toutenburg; 1552: stierf Maria van Toutenburg, abdis van Rijnsburg

Schenck van Toutenburg | 1540-03-08 (1539)

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl IV dossier 381
Achternamenindex

Marie van Toutenburch, abdis van Rijnsburg

Boetselaar, van den | 1648

Inv Arch v.d. Boetselaer 1965 p 50 no 186
Achternamenindex

huwelijksvoorwaarden tussen Anna, dochter van Willem Jacob van den Boetselaer, heer van Toutenburg en Vincent Adolph van Baer, heer tot Brandsenburg

1584 |

Inv Arch van Boetselaer 1965 p 48 no 176, 177
Jaartallenindex

akte van overeenkomst tussen Christoffel Schenk, vrijheer van Toutenburg, en Rutger van den Boetzelaer met diens drie zoons Joachim, Steven en Oswalt, betreffende de nalatenschap van Frederik Schenk, aartsbisschop van Utrecht

Merode, van | 1631

Inv Arch v.d. Boetselaer 1965 Inv 183 p 50
Achternamenindex

overeenkomst tussen Alpherda van Merode vrouwe tot Mervelt en Stockum, als moeder an Adolph heer tot Mervelt, enerzijds en Willem Jacob van den Boetzelaer [van Toutenburg] over een kistje juwelen en een vordering van 500 daalders

1563-03-29 |

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg I regest 1322
Jaartallenindex

Elburch van Langerak, abdis van Rijnsburg, oorkondt dat Philips, natuurlijke zoon van Gheridt van Renesse, ridder, gemachtigd door zijn vader (procuratie dd 1563-03-03 te Utrecht gegeven) haar uit diens naam heeft opgedragen 12 morgen te Maasland aan de Grote Vaart, en dat zij vervolgens Dirck, zoon van mr Adriaen van Leijden, in leven pensionaris van Delft, met dit leen heeft beleend. Voor Dirck, die minderjarig is, doet zijn voogd Aerndt Dircsz van Leijden hulde en eed. Er was een proces gevoerd voor het Hof van Holland over dit land waarmede Gerrit voors door Maria van Toutenburg, abdis, was beleend

1530-06-25 (1) |

R.A.H. Coll Aanw 119 Caput Vriesland fol 26v-35
Jaartallenindex

compareerde voor den Hove van Holland vrouwe Magdalena van Waerdenburg, weduwe heer Johan grave van Egmont, stadhouder-generaal van Holland etc, en heer George soon tot Egmond, abt en prelaat van St Amandt ter ener, en vrouwe Francoise van Lutzenburgh, gravinne douaigiere van Egmond, weduwe van heer Johan grave van Egmond, laatst overleden, en voogd van zijn onmondige zoon Karel van Egmond. Zij verklaren minnelijk overeen gekomen te zijn, inzake de differenten ontstaan ter cause van de dote van vrouwe Johanna dochter tot Egmond en de heer Joriaen vryhere van Toutenburgh, stadhouder van Vriesland en Overijssel, huer bij de voors. vrouwe Magdalena in t tracteren van de huwelijke belooft, belopende 6000£ van 40 gr en de renten van dien ghevalle die vrouwe Franchoise sustineerde heuren voirs zoon niet gehouden te zijn. Ende ook ter cause van 400£ per jaar die vrouwe Magdalena van Waerdenburg jaarlijks geheven had uit de goeden van Egmond sedert het overlijden van den grave van Egmond in vervullinge van haar duairie en noch pretendeerde te beuren haer leven lang. Als oick uit zake van een jaaerlijkse rente van 100£ van 40 gr, ter losse den penn per jaar, daermede die goeden van Egmond sedert het overlijden van de oude heer en grave van Egmond belast zijn geweest, mitsgaders van andere chargien en lasten die vrouwe Franchoise in der qualiteit als boven mainteneerde ongehouden te zijn. De vrouwe Magdalena van Waerdenburg zal voirtaen boven t jaerlix incomen en vruchten van die goeden van Bar en de thollen van Aernhem ende Yseloorden, gelegen in den lande van Gelre, ende die goeden van Hoichwoude, Eertswoude en Spanbroek, heffen en opbueren die somme van 400£ haar leven lang uit de goeden van Egmond. Zij renuncieert van alle andere aanspraken. Ook staat zij af al hetgeen zij ingevolge haar huwelijksvoorwaarden tekort komt aan de haar toegezegde 2000 gld. Al waer het ook dat zij overmits de oorloge geen vruchten ontvangt van de goederen in Gelre, sal noch die voors. vrouwe Magdalena ontlast en gevrijt worden bij de vrouwe Franchoise van de gehele dote van vrouwe Johanna van Egmont vrouwe van Toutenburg en de achterstallen van dien die Franchoise neemt ten laste van haar zoon, om daarmede te voldoen aan de huwelijksvoorwaarden tussen vrouwe Johanna en de heer van Toutenburg. Vrouwe Francoise neemt ook tot haar last de rente van 100 gld per jaar

heer Gerrit van Assendelft, ridder, heer van Yselmonde, mr Abel van Coulster, mr Franchois Coebel, mr Huge van Assendelft, mr Willem Pynsz, mr Quiljam Zegers, Raadsluiden. Get. J. de Jonge