Bedoelde u soms?
tormeer | tromp | trompert | trompet | troupes | trouwer

9 resultaten

Tromper | 1522-1524

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl IV dossier 317
Achternamenindex

± 1522 Cornelis Tromper, pater van het St Agnietenklooster te Leiden

Tromper | 1537-1543

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl V dossier 428
Achternamenindex

Dirk Govertsz Tromper en zijn vrouw Jacopmyne Pietersdochter verkochten aan de Augustynen te Dordrecht twee huizen, voor een lijfrente van 2 £ Vls per jaar. Het klooster betaalde de rente tot mei 1537. Dirc Govertsz was toen al overleden en zijn vrouw kwam om toen de klok van de Grote Kerk te Delft bij de brand omlaag kwam, ook de rentebrief raakte toen verloren. Hun zoon Frans Dirksz de Tromper werd te Rugge bij den Briel in het klooster opgevoed, en zijn vrouw eist nu namens hem uitbetaling van de rente aan hem. Het klooster beweerde dat de lijfrente slechts op 2 lijven was gesteld, terwijl eisers zeiden dat ze op drie was gesteld. De wet te Dordrecht wees de eis af. Eisers gingen in beroep bij het Hof van Holland

1591-08-07 |

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg regest 1428
Jaartallenindex

Stephana van Rossem, abdis van Rijnsburg, beleent Christina Geritsdochter, weduwe van Andries Pietersz Tromper, met een huis, erf en tuin op de Hogewoert en aan de Crauwelsteeg in Leyden ten erfleen, zoals Christina's broer Jan Geritsz van Lembeec tevoren hield; 1619-01-26: beleend haar zoon Gerrit Andriesz Tromper, na dode van Christina (vgl 1559-03-27)

1579-04-18 |

G.A. Haarlem Inv I no 1629 lade S/Arch H. Geest Haarlem
Jaartallenindex

schout en geburen in het ambacht van Lisse oorkonden dat Heynrick Nachtegael als curator van de boedel van Joris Claesz van Venhuijsen bekende dat hij verkocht heeft aan Adriaen Gerritsz Gaeu tot Haerlem, als H. Geestmeester aldaar, drie morgen veen wesende toegemaect ende gelegen in de Lage Veen in den voors. ambacht, eertijts gecomen van Jan Willemsz Tromper en Wouter Geritsz, belend noord: de voorn. wijlen Jan Willemsz Tromper, zuidwest: Cornelis Cornelisz alias jonge Neel met St Elisabethsgasthuis te Haerlem, zuidoost: mr Anthonis van Dijck, noordwest: die Vaert met een gemeenen utgang aen de Keuckenduyn

Claes van Heusden Jorisz (zegel: drie raderen), schout van Lisse, Wouter Dircxz en Rochus Claesz, geburen

Zoelen, van | 1534

Geneal Herald Bladen VI p 381, 429; Wapenheraut jg 1901 p 171
Achternamenindex

Raad, schepen of burgemeester van Rotterdam: Henrick van Neck, hieruit: Daniel van Neck x Dirckje van Zoelen van der Leck; 1542-1558: Raad of schepen van Rotterdam Adriaen Tromper x Catharina van Zoelen

1537-10-09 |

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl V dossier 428
Jaartallenindex

akte verleden voor schout en schepenen van Delft, houdende attestatie van getuigenverklaringen [!] aangaande 2 £ Vls sjaers lijfrente op [!] Dirc Goversz en Jacopmyne Pietersdochter; 1540-02-24: mandement van de stadhouder van Holland etc, waarbij hij opdraagt aan de deurwaarder om op verzoek van Jan Jansz, bode van Delft, als voogd van Frans Dircsz van Delft, zoon van Dirc die Tromper, opdraagt de prior van het Augustynerklooster te Dordrecht, voor het Hof van Holland te dagen

Assendelft, van | 1517-06-18

Arch Kerken in Leiden regest no 2279/Arch St Pancraskerk Inv no 444
Achternamenindex

Johannes Henrici draagt bij akte voor notaris Cornelius Tromper zijn recht op begeving der prebende van St Johannes Baptist in de kerk van St Pancratius te Leiden, vroeger bediend door Gerbrand Zudermond, op aan Elizabet filia magistri Bartholdi de Assendelft non in het klooster van St Cecilia te Leiden, waarna deze mr Wilhelmus Paeds, priester, voordraagt en haar zuster Eva seu Aefve zich bij deze voordracht aansluit

1560-01-27 | Delft

G.A.H. Inv I no 1622, lade G/Arch H. Geest Haarlem
Jaartallenindex

Jan Claesz, schout in het ambacht van Lisse, oorkondt dat Joris Claesz Venhuysen, poorter van Delft, erkende schuldig te zijn aan Evert Brant de jonge te Dordrecht als man en voogd van Marytgen Claesdochter, 432 £ van 40 groten Vls per stuk, over den coop ende resten van ⅙ part van de huysinge ende erve genaempt dat Claverblat, gelegen an de Voirstraet tegens over die coornemarckt in de stede van Delft, daer hij comparant tegenwoordig in woont, door Marytgen voor ⅙ deel geerfd van haar vader ende moeder. Welcke voors. somme van 432£ de voors. Joris Claesz onderhouden zal op renten den penninck 16, volgens de coopcedulle daarvan zynde. Hij constitueert hiervoor een jaarlijkse rente van 27£. De comparant geeft als onderpand voor de betaling 3 morgen toegemaect veenlant gelegen in de Laege veenen in het voors. ambacht, genaempt de Koecamp, nu ter tyt belend zuidoost: Cornelis Dircsz Langevelt, zuidwest: het gasthuis te Haarlem, noordwest: de vaert, noordoost: Jan Willemsz Tromper. Verder stelt hij als borgen Adriaen Matheeusz en Pieter Adryaen Huygesz. Transfix bij 1561-04-24

tuygen en buren van Lisse: Jacop Maertsz, Willem Gerritsz

Goudsmit | 1456-1500

Thesauriersrekening Haarlem 206, 221, 222, Transportregister, Kerk Rek
Achternamenindex

Andries Goudsmit: 1456-1457 (206 fol 38v) - van 4 britsen te maken voor den pipers en tromper 21 £ 6sc 8d; 1473-1474: (221 fol 53v) - van dat hij die bosse van Jan van Barry vermaakt 24sc; 1474-1475: (222 fol 79) -hem gegeven van die wa[a]rdeynsthange te vermaken 10 sc 8d; 1486-1489: (transportregister CXXXII 05-1488) mr Arys de goudsmit als medeerfgenaam voor 1/5, verkoopt c.s. huis en erf op de Scheepmakersdijk; 1493-1494: (thes rek fol 234v) 100e penn vermogen 150 R gld; 1495-1496: (fol 252) idem ; 1499-1500: (fol 172) vermogen 200 R gld; 1498: (kerk rek fol 8) mr Andries de goudsmit is doet, over hem geluid (cloc) Mary, een opdoen van een graf

goudsmeden Haarlem