Bedoelde u soms?
t'serclaas

11 resultaten

Tserclaes | 1615~

Kroniek Hist Gen jg 1853 p 161
Achternamenindex

Adriaen Serclaes, vendrig van wijlen kapitein Haultwijn, gediend hebbende 16 jaren, te weten 10 jaren als vendrig, en in Savoye luitenant van de graaf van Mansvelt, solliciteert naar een kapiteinschap

Tserclaes | 1500~1570

Batavia Illustrata bl 1051, 895, 1042
Achternamenindex

genoemd: Bernt Tserclaes x Maria van Poelgeest, dcohter Anna x Joris van Boukhout; Arent t'Serclaas x Geertruyd van Bronkhorst

Duvenvoorde, van | 1431-04-18

Batavia Illustrata bl 1163, 1114
Achternamenindex

overleden Claas van de Werve, ridder x Maria van Duffele; Carel van Duffel, burgemeester van Leuven x 1611 Josina Tserclaes

1572-07-22 |

Kroniek Hist Gen jg 1849 p 468
Jaartallenindex

kaperbrief door Willem graaf van der Mark verleend aan een edelman Wencelijn Tserclaes [zie deze brief volledig op 91]

1590-08-10 |

Inv Arch H. Geest Den Haag dl I no 639
Jaartallenindex

akte waarbij P. Doubleth als koper van een huis en hofstede op de hoek van Dennewech en Voorhout, gecomen uit de boedel van jonker Floris Tserclaes, zich verbindt tot aflossing van de rente groot 12 gld die de H. Geest daarop heeft

1566-12-31 |

Inv Arch H. Geest 's Hage dl II regest 731
Jaartallenindex

schepenen in den Haghe oorkonden dat mr Nicolaes van der Laen, Raad ordinaris in den Hove van Holland, en jonker Neve van Meeckenenburch met zijn huisvrouw jvr Barbara van Wassenhove verklaarden voor 500 Kar gld verkocht te hebben aan de H. Geestmeesters in den Hage een losrente van 31 gld 5st sjaars, losbaar met de penning 16, terwijl zij deze rente verzekerden op hun goed, en mr Nicolaes dat doet op zijn huis en erf in het Voorhout, belend west: de heerweg, zuid: het Voorhout, noord en oost: het huis en erf van jonker Charles Tserclaes. In margine: afgelost 1586-04-04

Claes van Dam en Jan van Ouwen, schepenen

1571-02-09 |

Inv Arch H. Geest 's Hage dl II regest 746, 747/dl I Oorspr Inv no 879
Jaartallenindex

schout en schepenen in den Hage oorkonden dat mr Wouter van Wijck, rector van de grote school in den Hage, optredend voor zijn dochter Maritgen in het grote Bagynhof buiten Mechelen, verzoekt dat de H. Geestmeesters aan zijn dochter een lijfrente van 24 Kar gld sjaars geven in plaats van een jaarlijkse losrente van 12 Kar gld, die Maritgen bezit op het huis van Charles Tserclaes in het Voorhoudt, daar deze losrente niet voldoende is voor haar levensonderhoud. Het verzoek wordt toegestaan. Eodem die verklaren schout, burgemeesters en schepenen in den Hage dat de H. Geestmeesters in den Hage op grond van bovenstaande brief verkocht hebben aan Maritgen, dochter van mr Wouter van Wyck, rector van de grote school alhier, faliebagijn in het Grote Bagynhof buiten Mechelen, en ongeveer 23 jaar oud, een jaarlijkse lijfrente van 24 Kar gld, verzekerd op hun goederen

Adriaen van der Lindt, schout, Adriaen van den Velde, burgemeester, en Claes van Dam, Pieter de Vryes, Adriaen van Cryep en Cornelis van Rijn, schepenen; mr Volckaert van Eynckhuysen, Claes van Dam, Joseph van Hove, Gregorius van Morssele, apotheker (1572-07-01), H. Geestmrs

1550-05-09 |

R.A.H. Coll Aanw 258 fol 282 e.v./Mem Hof van Holland
Jaartallenindex

testament van jvr Aernt van Duvenvoorde, weduwe mr Floris Oem van Wyngaarden, wonende in den Hage, waarbij zij tot haar erfgenamen maakt haar kinderen Jan Oem van Wyngaarden, domheer te Luik, jvr Catarina van Wyngaarden, jvr Adriana van Wyngaarden, huisvrouwe van Wouter van Bekesteyn, jvr Marie van Wyngaarden, huisvrouw van Charles Tserclaes en Gysbrecht Oom van Wyngaarden. Laatstgenoemde zal zijn erfdeel niet mogen bezwaren of vervreemden. Als hij huwt zal hij zijn huisvrouw tot duarie mogen maken de helft van de inkomsten van zijn erfdeel. Mocht hij geen voldoende levensonderhoud hieruit hebben, dan zal hij met consent van het Hof van Holland, van heer Aernt van Duvenvoorde en van heer Floris van Wyngaarden, ridder, en bij vooroverlijden van één van deze, heer Jacob van Duvenvoorde, ridder, zijn erfdeel mogen verkopen en de opbrengst hiervan beleggen. Aldus gedaan te sGravenhage ten huize van testatrice, staende in de Voorhout. Geinsereerd in een sententie van het Hof dd 1556-01-08

1544-09-12 |

Ms Opstraten v.d. Molen III fol 368
Jaartallenindex

huwelijkse voorwaarden tussen Wouter van Bekesteyn, schout der stede van Haarlem en jvr Adriane van Wyngaerden. Wouter zal zijn voorkinderen bewijzen hun moeders erve

ondertekend door: W. van Bekesteyn, Adriana van Wyngaerden, Arent van Duvenvoorde weduwe mr Floris Oem van Wyngaerden, Charles Tserclaes, H. de Berkenroe, Aernt van Duvenvoorde, J. de Duvenvoorde, C. de Huessen

1556-01-08 |

R.A.H. Coll Aanw 258 fol 273v-293v/Mem Hof van Holland
Jaartallenindex

request van Ghysbrecht oom van Wyngaarden, baljuw van den Hage, dat hij door diversche siecten ende ongelucken die hij soe doer t volgen van de crijch en andere gehad heeft, belast is met zware schulden waarvoor hij aangesproken wordt. Dat zijn moeder bij haar testament bepaald had dat hij zijn goederen niet zou mogen verkopen dan met consent van het Hof en van enige personen. Deze personen hadden echter uitgemaakt dat hij niet zou mogen verkopen zolang hij niet gehuwd was. Hij stelt nu dat zijn moeder weliswaar na de dood van haar man in de onverdeelde boedel is blijven zitten, maar dat hem dan toch in ieder geval zijn vaders erfdeel bekomt (er zijn 5 kinderen). Hem is voor zijn vaders en moeders erfenis toebedeeld een partij land te Oude Nyerop, groot 28 morgen; ¼ deel zou daarvan niet vrij verkocht kunnen worden, volgens hem dus ¾ deel wel. Hij verzoekt nu het gehele land te mogen verkopen. De heer Guiliam Zeegers van Yeghem heer van Wassenhoven had als commissaris, daartoe door het Hof aangewezen op 1555-11-14, voor zich doen verschijnen de heer Aernt van Duvenvoorde, Jacob van Duvenoorde, here van Opdam, ridders, Charles Tserclaes als man van jvr Maria van Wyngaarden, mr Ghysbrecht van Hoogendorp als man van jvr Josina van Wyngaerden, zuster en nicht van de voors. Gysbrecht van Wyngaarden. Zij verzetten zich, op grond van het testament van jvr Aernt van Duvenvoorde, moeder van Gysbrecht, tegen deze verkoop. Consent verkreeg hij van heer Johan Oom van Wyngaarden, domheer te Luik, en van jvr Catherina van Wyngaerden, zijn broer en zuster. Om schande over de familie van executoriale verkoop te voorkomen, stemmen tenslotte allen in verkoop toe, als ¼ van de opbrengst onder het verband zou blijven. Volgt een afschrift van het testament dd 1550-05-09 en een uitvoerig exposé over de baten en schulden dd 1555-08-24. Het Hof staat vervolgens aan Gysbrecht toe de 28 morgen te verkopen onder de genoemde condities. Volgt nog een akte waaruit blijkt dat dit land niet 28 maar 40 morgen groot is (vgl 1550-05-09)