Bedoelde u soms?
taij | taije | teije | teijt | tijd | tijt | tuijet | tuijl | tuijn

6 resultaten

Tuijt | 1634-10-20

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Enkhuizen: verschijndag 10-30, pieter Jansz Tuijt, fl 200 - fl 8

Tuijt | 1641-05-31

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Enkhuizen: verschijndag 06-17, Jan Pietersz Tuijt, fl 1000 - fl 4; 1644-04-28/05-09: idem fl 1000 - fl 40, afgeschreven 1791-01-28

1564-11-14 |

G.A.H. Inv I no 1536 lade R/Arch Leprooshuis Haarlem
Jaartallenindex

Otto Jansz, schout tot Castricum ende schepenen ende met sommige buyren hieronder geschreven, hebbe paelen gesteken tusschen het lant dat de Leprosen tot Haerlem toecomt ende tuysschen een acker genaemt "St a .. ewen tuijt"[??], toecomende nu ter tyt Adriaen Jacopsz ende dat duer versoeck van de meesters van de Leprozen ende doert versoeck van Adriaen Jacopsz voors. In kennisse der waerheyt soe hebbe ick Otto Jansz, schout voirs, ende wij schepenen en buyren voors, elcx onse gewoentelycke hantschrift ofte merck hieronder gestelt

Otto Jansz, schout tot Castercom, Pieter Claes, Custos in Castricum, Floris Aelbertsz, Jasper Gerritsz

1485-05

folio 14v XIII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Jacob Haijcxz voor hemselve en voor zyn broeder Claes Haycxz, Egbert Egbertsdochter met de voors. Jacbs hant ende Jan Haijcxz verkopen Jan Claesz cuijper een huis en erf an die Cleyne Houtbrug, an d'een zide: mr Claes de barbier, an d'ander zide: die Graft after streckende an Henric Jacobz Tuijt

1648-08-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 73v
Transportregister Zijpe

Sasker Philpsz, buyrman tot Petten, verkoopt aan Floris Andriesz, zijn mede buurman, ½ van een stuk land groot int geheel 3 morgen 40 roeden in de Sype, in de polder R (B ?), oost: de Egalementsloot, noord: Claes Jansz Tuijt, zuid: Tryn Cornelis, west: de buerpacht. Belast deze helft met 6.1.14 erfpacht

1652-06-21

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 126v
Transportregister Zijpe

Cornelisge Hendrix, weduwe Gerrit Ockertsz tot Petten voor ½, Maritge Cornelis, weduwe Almer Dircs,z vleeshouster voor ¼, en Adriaen Christiaensz scoenmaker als voogd over het nagelaten voorkind van Almer Dircsz voors (met authorisatie van het gerecht van Alkmaar) ook voor ¼ part. Tesamen erfgenamen van Hendrick Jansz van Petten verkopen aan Floris Andriesz tot Petten een stuck lant in de Zijpe in de grote L, op de caart getekend B, groot 4 morgen 592 roeden, oost: Claes Jansz Tuijt, west: de Hasendyck, zuid: juffr. Barbara Adams van Fladderacquen, noord: Floris Andries. Laatste transport dd 1618-03-20, waarvan dit een gedeelte is. Koopsom 2643 gld