Bedoelde u soms?
thaye | thes | theus | theys | thuer | thuis | thuus | thuyn | thys | tous | tuyl

13 resultaten

Thuys | 1467-08-08

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 326
Achternamenindex

leen van Vianen: no 715) huis te Vianen aan de oostzijde, belend zuid: de gemene straat (Molenstraat), noord: Jan Thuys met huizing, Margaretha, dochter van Lubbert van Groenewoud, eventueel te komen op haar vader

1394 | huis Rynestein

Rek Rentmeester NH 1394 fol 55, gedrukt p 99
Jaartallenindex

… ende die rentmeester reet recht voirt weder thuys tot Rynensteyn ende besatetde him, verteert binnen 2 dagen met 4 paerden 3 £ 6sc 8d

1570-07-12 |

Arch Abdij Egmond Inv no 378
Jaartallenindex

mr Geryt Boot als rentmeester van de Abdye van Egmondt, eyscher, contra Dirick Pietersz, gedaegde, schepenen verclaeren voor vonnisse dat den huyerman van Vuytterste Ven bij provisie thoij daer op staende, thuys halen sal over de Middelcamp daer questie om de notwech af es, ende dat die gedaegde sijn actie sel institueeren als syn guede Raedt gedragen sal, ondertekend door de secretaris in Heyloe

1671-05-28

R.A.H. O.R.A. 2106 fol 126v
Transportregister Egmond

Gerrit Harmansz en Jacob Willemsz Boon x Francijntie Harmens, beijde kinderen en erfgenamen van Trijn Jacobs, weduwe van Harmen Harmensz kleermaker, transporteren aan juffr. Magdalena van Brinchof, weduwe van Beuckel van Zanten, een krofte lants genaamd "de Gas[thuys ?] tuijn" en 5 banen, gelegen tot Egmondt Binnen, oost: een gemeen laantje en Claes Aarjensz Mooij, west: Cornelis Harmensz, zuid: Pieter Reijersz, noord: Dirck Jacobsz Craackman. Laatste transporten 1662-06-20 en 1667-05-10

Borssele, van | 1289/1290-05

Van Mieris II p 404
Achternamenindex

een oorkonde van 1326-10-04: Jan van Cruninghen en Florens van Borselen kwam uit Zeeland naar graaf Floris in Den Haghe, daarop zijn ze naar Oosterhout gereden naar de heer van Striene, gehuwd met de zuster van Floris "ende dat wi dair von den lude staen maetsen [=metselen] an thuys toit Oisterhoute, dat doe niet boven der eerden comen was"

Cruyningen, van | 1289-05 (1290~)

Van Mieris II p 404
Achternamenindex

een oorkonde van 1326-10-04: Jan van Cruninghen en Florens van Borselen kwamen uit Zeeland naar graaf Floris in Den Haghe, daarop zijn ze naar Oosterhout gereden naar de heer van Striene, gehuwd met de zuster van Floris "ende dat wi dair von den lude staen maetsen [=metselen] an thuys toit Oisterhoute, dat doe niet boven der eerden comen was"

1544-04-13 [er staat: 1543 na Paschen] |

R.A.H. Coll Aanw 120 Caput N.H. fol 296v
Jaartallenindex

leenmannen van Holland oorkonden dat Roeland heere tot Heemstede en Arleveen opdroeg "die hofstede geheten die Waart" met al zijn toebehoren, gelegen tussen de twee Rynen in de ban van Leiderdorp. Item noch een leen groot 3 morgen, gelegen omtrent die hofstede ten Zijl in denselfden ban van Leiderdorp, geheten dat oude kerkhof, welke percelen hij van de grafelijkheid in leen houdt. Deze opdracht doet hij tbv de edele Jacob van Duyvenvoorde, here van Opdam en Hensbroek, met het verzoek hem ermee te belenen. Actum op thuys ter Riviere omtrent Schiedam (vgl 1543-10-25)

bezegeld door: Adriaen van Mathenesse, ambachtshere van Oude- en Nieuwe Mathenesse, Anthonis Jacob Muijsz, schout der stede van Schiedam, leenmannen; Claes van Mathenesse (ondertekent), Jan Aertsz, secretaris der stede voorn.

Molenaar, de | 1304~

Van Mieris II p 403
Achternamenindex

verklaring afgelegd op 1326-10-01: Willem die Moilnaer, baljuw van Zuidholland oorkondt dat toen de Vlamingen te Geervliet waren, hij met Niclae van Putte en van Striene te Oosterhout was, en hem gevraagd had waarom hij een huis gebouwd had in Oosterhout, en dat deze geantwoord had dat de heer van Striene dat huis daar had doen maken, "ende thuys stonde in twiere Heeren lande, die Burch in Brabant, ende dat voirburch in Holland"

Wilde, de | 1424~

Rechtspraak Graaf van Holland dl II p 60, 61/Memoriale XVI ingeschoven in fol 142
Achternamenindex

vervolg I: "Item noch een ander clage, dair Gheryt Claesz, myn oem, ontboden wordt te comen bij myn gen. here van Beyeren tot Amsterdam, welk geboth hy gedaen heeft ende doe hij weder thuys trecken soude, soe wart hij jammerlic verraden ende dootgeslagen, daer Aernt die Wilde een upsetter aff was ende myn oem verraden heeft, daer hij claerlic aff bedragen is van der hantdadigen dieselve in die reyse geweest hebben, ende hem overgethuycht hebben voir vele sheren mannen" vervolg II

1537-03-11 (1536) |

R.A.H. Coll Aanw 246 fol 258v/Mem Hof van Holland
Jaartallenindex

het Hof van Holland, gehoord het rapport van de commissaris uit het Hof belast met het afhoren van de rekening van Jan van Schagen, rentmeester van t Hontsbosch en Petten en Noollemerduyn, ordonneert den rentmeester om geen betaling te doen Claes de Wael als toesicht hebbende tot die werckluyden ende wercken die an tselve Hontsbosch gemaect ende gerepareert worden, dan voor zoeveel dieselve Claes continuelicken op tie wercken ende by den wercluijden toesiende is, sonder dat hij sal mogen gaan sitten drincken ofte een ander stellen in zijn plaats. Ook bepaalt het Hof dat die heemraedt die voer den tijt opt Hontsbosch ende Petten leggen sal, gehouden sal sijn aldaar continuelyck te blijven zijnen tyt geduerende, sonder op Sonnedagen of up heilige dagen thuys te mogen vaeren, of anders sal hem tselve aen zijn vacatien gecort worden. Ende dat daer maer één heemraedt teffens leggen ende sal omme te scuwen die costen van den lande