Publicaties

Publicatie Datum Afkomstig uit Omschrijving Categorie
Iets over de afkomst der Heeren van Arkel 1940-10 Nederlandsch Archief voor Genealogie en Heraldiek, orgaan van de Nationale Vereeniging voor Geslacht- en Wapenkunde, 3e Jaargang no 2 verkenning en hypothese betreffende het voorgeslacht van de heren van Arkel uit de familie De Lede Genealogie
Arkeliana Vetera 1942 De Nederlandsche Leeuw verdere naspeuring over de afkomst en samenhang van de geslachten van de Lede en van Arkel, en mede een kritisch antwoord op de bijdrage van de heer de Groot hierover. Genealogie
De naam van ons blad 1946-01-01 Maandblad De Zaende Artikel van JW Groesbeek uit 1946 over de geschiedenis van de rivier de Zaan en de dorpen daaraan liggen. Vooral over de eerste vermeldingen van de “Saende”. Dit artikel is afkomstig uit het eerste nummer van het nieuw opgerichte maandblad “de Zaande”, gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek. Zaanstreek
Boekbespreking: Geschiedenis van Bloemendaal. P. Hoekstra 1947 deze boekbespreking is een gedetailleerde en kritische evaluatie van "Geschiedenis van Bloemendaal", waarbij de sterke en zwakke punten van het werk worden belicht, en enkele specifieke fouten in genealogie en historische interpretatie belicht worden. Haarlem en omstreken
Het geslacht Van Lockhorst 1947 Ned Adelsboek ? stamreeks van de familie Van Lockhorst, vooral afkomstig uit Weesp. Genealogie
Noord-Hollandse plaatsnamen 1951-12 Maandblad De Zaende 64 jaargang nr 12 zeer kritische bespreking van het boek “Noordhollandse Plaatsnamen” geschreven door dr. G. Karsten, met tal van suggesties over de oorsprong van plaatsnamen in Noord-Holland. Zaanstreek
Het geslacht van Liesveld 1952 De Nederlandsche Leeuw genealogische studie van het geslacht Van Liesveld en verwante geslachten.Tevens kritische analyse van de genealogie, verwantschap en wapenkunde van de Liesveld-familie, en het gaat diep in op de redeneringen van de heer Vermast in de jaargangen 1949 en 1950. Genealogie
De genealogie en de bouwgeschiedenis van het kasteel 1953-06 Blad van de Bond Heemschut “Kastelennummer” no 3 dit artikel van mr J.W. Groesbeek is een betoog (met voorbeelden) om te pleiten voor een samenhangend onderzoek door de diverse disciplines (archeologie, genealogie etc) naar de oorsprong, ligging en geschiedenis van de kastelen in Nederland. Kastelen
Ontstaan van de Zaanstreek 1953-11-04 Dagblad Trouw de tekst beschrijft de ontwikkeling van de Zaanstreek en verkent de historische oorsprong van verschillende dorpen in het gebied. De auteur benadrukt de complexiteit van de ontginningsgeschiedenis en werpt vragen op over de herkomst van welgeborenen in de regio. Het betoog suggereert dat de Zaanstreek niet eenvoudig een west-oost gerichte planmatige ontginning heeft ondergaan, en de auteur benadrukt het belang van het begrijpen van het verleden voor het vormgeven van de toekomst. Zaanstreek
De Heren van Arkel 1954 Ned Leeuw gedegen studie naar de oorsprong, afkomst en afstammelingen van de heren van Arkel. Genealogie
Nogmaals van Liesveld 1955 Ned Leeuw 1955 de auteur reageert op een posthume bijdrage van Dr. Vermast. De discussie concentreert zich op de heren van Liesveld en hun afstamming, met specifieke aandacht voor de filiatie van Herbaren IV. De auteur lijkt verschillende punten te betwisten, waaronder de generatieduur, de mogelijke fouten in gebruikte afschriften, en de veronderstelde bastaardij en wapenveranderingen. Genealogie
Teding van Cranenburg 1955 CBG Jaarboek no 9 Het artikel beschrijft een genealogisch onderzoek naar de familie Teding van Berkhout. Het onderzoek richt zich met name op het vaststellen van de afstamming van de familie. De tekst biedt inzicht in de genealogische lijn en geeft kort informatie over het weinig bekende geslacht Teding, inclusief mogelijke voorouders en naamdragers. Daarnaast wordt kort ingegaan op de moeilijkheid van het vaststellen van het originele wapen van de oudste Tedings. Genealogie
De oudste bewoners van het Huis ter Does te Leiderdorp 1955 Leids Jaarboekje 1955 Artikel van mr J.W. Groesbeek in het Leids Jaarboekje n.a.v. opgravingen van het Huis ter Does in Leiderdorp waarin hij een kritische blik op de genealogie van het adellijke geslacht van der Does. De auteur waarschuwt voor mogelijke vervalsingen in middeleeuwse oorkonden die de familiegeschiedenis hebben vertroebeld en stelt voor een nieuwe benadering te hanteren. De tekst geeft informatie over eigendommen, leenbezittingen en relaties met andere adellijke geslachten. De studie wordt gepresenteerd als een poging om de verwarrende knoop van de familiegeschiedenis te ontwarren, met erkenning van de moeilijkheden en onnauwkeurigheden in het beschikbare bronnenmateriaal. Genealogie
Boekbespreking “Kenu Symonsdochter van Haerlem” 1956 onbekend Boekbespreking van het dan net verschenen boek “Kenu Symonsdochter van Haerlem” door Dr Gerda H. Kurtz. De boekbespreking betreft niet alleen een beoordeling van het boek maar ook door JW Groesbeek ingebrachte analyses en meningen over de persoon van Kenau Symonsdr. Hasselaer en haar rol in het beleg van Haarlem. Haarlem en omstreken
Van Herlaer. De afstamming van de Noord-Hollandse Van Herlaer’s uit het oude adellijke geslacht van die naam 1966 Jaarboek Centraal Bureau voor Genalogie Genealogie van de Noord-Hollandse Van Herlaer’s en hun afstamming uit de Brabantse adellijke familie van Herlaer van Meerwijk Genealogie
Het Weeshuis te Westzaan 1969-04 Orgaan van de „ Vereniging Vrienden van de Zaanse Schans" No. 29 Dit historische verslag werpt licht op het voormalige weeshuis te Westzaan, dat later werd overgebracht naar de Zaanse Schans. Het document geeft een gedetailleerd overzicht van de oorsprong en bouw van het weeshuis, de uitdagingen bij het aantrekken van geschikte weesouders, en de veranderingen die het onderging na 1803. Met inbegrip van gebeurtenissen zoals de ernstige beschadiging bij het omvallen van de kerktoren in 1843, biedt het verslag een inkijk in de geschiedenis van deze instelling tot aan de huidige bestemming op de Zaanse Schans. Zaanstreek
Het schoutambacht van Alkmaar en de Alkmaarse families Van Alkmaar, Van Hogendorp, Loef en De Wilde 1973 Alkmaars Jaarboek 1973 dit artikel behandelt het schoutambacht van Alkmaar, de verhouding tussen de abt van Egmond en de graaf van Holland, en de families die bij het schoutambacht betrokken waren. Alkmaar
Het wel en wee van de Alkmaarse regeringsfamilie De Wilde 1974 Alkmaars Jaarboekje 1974 oorsprong en afkomst van de Alkmaarse familie De Wilde Alkmaar
De Afstamming van Claes Corf 1977 Alkmaar in Veelvoud/Alkmaarse Historische Reeks onderzoek naar de afstamming van de familie Corf in Alkmaar, met de verbanden naar andere regio’s in Holland, in de 14e en 15e eeuw. Alkmaar
De invloed van inwoners van Alkmaar buiten de stad in de Middeleeuwen. Heer Dirk Voppenzone en zijn familie 1979 Alkmaarse Historische Reeks Deel III Het artikel beschrijft de rol van Voppe Dircsz, een inwoner van Alkmaar rond 1300, en zijn nakomelingen in het landsbestuur en het geestelijk leven van die tijd. Voppe Dircsz had vier kinderen, waaronder belangrijke geestelijken zoals heer Dirk Voppenz. de oude en de jonge, die betrokken waren bij kerkelijke functies en de Hofkapel in Den Haag. Andere nakomelingen, zoals Lambert Voppenz., bleven in Alkmaar en Delft, en Machteld Voppendr. trouwde met Willem de Wilde, lid van een bekende Alkmaarse regeringsfamilie. De familie bezat huizen verspreid over het graafschap Holland, en hun invloed reikte tot het landsbestuur en geestelijk leven van die tijd. Alkmaar
Wie was Laurens Jansz. Coster? Een nieuw licht op zijn persoon 1988 uitgave in eigen beheer door mr J.W. Groesbeek nieuwe onderzoeksvondsten betreffende het voorgeslacht van Laurens Jansz Coster, waar hij in Haarlem gewoond heeft, zijn bezittingen en erfgenamen. Daarbij worden oude stambomen tot vervalsingen gereduceerd. Haarlem
Een grafelijke rekening van 1308 onbekend Archievenblad “Kleinere bijdragen” De bijdrage van de hand van mr J.W. Groesbeek behandelt een historisch voorbeeld met betrekking tot de rekeningen van de grafelijkheid van Holland, specifiek de rekening van de inkomsten van Amstelland uit het jaar 1308. De auteur benadrukt dat deze rekening ten onrechte als "grafelijk" werd beschouwd, terwijl het eigenlijk afkomstig was van de rentmeester van bisschop Guy. Dit leidde tot historische verwarring en misvattingen over de oudste geschiedenis van Amsterdam en Amstelland. Groesbeek suggereert dat de rekening beter kan worden gecategoriseerd onder "rekeningen van de hooge heerlijkheden, later aan de grafelijkheid overgegaan" om het ware karakter ervan te benadrukken. Algemeen