13 resultaten

1537-04-26 |

Arch Marquette no 1106/Cartul Assumburg no 253
Jaartallenindex

Gheryt heere tot Assendelft, Eemskerk, Cralingen etc, ridder, stadhouder der leenen ende 1e Raad van de Keizer in Holland, verleent toestemming aan mr Sebastiaen Willemsz Schouten, pastoor van Castricum, wegens noodzakelijke reparatie van de pastorie in zijn heerlijkheid van Castricum, onder Gheryts collatie staande, om perceelen en renten behorende tot de pastorie te verkopen, en wel: 1) een cleyn ackergen, groot 30 roeden, leggende voor thuys van Aelbrecht Jansz, daer zijn backhuys op staet, ende plach tselfde te gebruyken voer 8 stuvers sjaers, welck ackertgen die voors. Aelbrecht gecoft heeft om 20 Kar gld; 2) 4 Scaeps geersen leggende in Nyel Janszoons Bravelt, ende plach te gebruycken Aechte Wouter Pieterszs weduwe, jaerlixe om 18 stuvers, t welck Willem Gerbrantsz gekocht heeft om 60 Kar gld; 3) 66 roeden in een stuck lands gehieten die Kerckevenne; 4) ⅙ geers in Bravelstmade; 5) een stooter sjaers zonder kenlick hypotheecke, twelck tsamen te gelden plach 19 stuvers ende gecoft heeft Jannetgen Claes Croenenburchsdochter voor 55 Kar gld; 6) die Westeracker van den boomgart van Cornelia Gerbrant Symonszsweduwe, groot 38 roeden, twelck dieselfde Cornelia plach te gebruycken om 19½ stuvers sjaers, ende nu gecoft heeft om 32 Kar gld; 7) alsulcken eygendoem als die papelicke proeven gehadt heeft in de hofstede ende boomgaert van Gheryt Claesz, daer noyt zeecker vesticheyt of geweest is, ende hij gecoft heeft om 25 Kar gld; 8) een schaefgeers leggende in een stucke lants genoemt die Maedt over meer als Manixmeer [?] twelck verdaelt is geweest, ende plach een stooter sjaers te gelden, dat Louris Gherytsz nu gecoft heeft om 12 Kar gld. Hij verzoekt consent van de bisschop van Utrecht tot deze verkoop

1553-1563 |

Bissch Oud Arch Haarlem Coll v.d. Does, van Adrichem, doos 61 dossier XI no 10
Jaartallenindex

rekening van ontvangst en uitgaven die Jacob van der Does gehad heeft van de goeden behorende tot de vicarie in de parochiekerk te Beverwijc, op OLVr altaar, possesseur Aelbert Joostenz door collatie van Jacob, 1553 ontvangsten: Florys Jansz op Hoochdorp, bruiker van 1½ morgen in Hoffland, 10£, hij huurt op 8 november zijn 1½ morgen weer in, 20sc; Huych Jansz 1 jaar pacht, 26£ 3sc 6d; Florys Claesz, onder St Aechtendyc een stucke hoylants en een stuck weijlants gehuurd, 30sc; Dirck Auwelsz van pacht op zijn huis 16sc 1d; 1554: 1) Symon Thybautsz van wege Florys Claesz die in huere genomen heeft een stuk hoylants gelegen after Garbrant Jansz onder den dyck, beneven des prelaetslant dat Florys mede bruyct, mit noch een stucke weylants gelegen benoorden t blauwe slootge, de tijd van 3 jaren om 29£, 2) Floris Jansz huurt 1½ morgen voor 5 jaren, 15£, 3) Alyd Cornelisdochter, 22sc, 4) pacht op Dirck Auwelsz huys, 18sc; 1555: van dezelfden behalve Aleid die hier Aleid Pietersdochter heet, evenals in de volgende jaren; 1556: dezelfden; 1557: dezelfden, behalve onder 4) nu Cornelis Jan backers huys dat Dirc Auwelsz te betalen plach, 18sc; 1558: dezelfden; 1559: dezelfden, onder 2) de weduwe van Florys Jansz; 1560: de weduwe van Floris Claesz; 1561: 1) Marytgen Floris Claesz weduwe uit handen van Symon Thybauts, 30£; 2) Cornelis Florys [zoon van Florys Jansz], 17£; 3) Alyt Pieters, 22sc; 4) thuys van Dirck Auwel, niet; 1562: Maritgen Florys Claesz weduwe, 30£. Uitgaven: Jacob heeft op 1553-05-26 bode gezonden aan zijn oom mr Lieven van Burgh, wegens het overlijden van mr Geryt Ramp; Symen Thybautsz ontvangt voor het innen van de pachten 21sc, etc. Afgehoord en goedgekeurd door Albert Joosten op 1564-03-12 (vgl 1377-04-15, 1555-03-19, 1555-04-07, 1560-03-03)

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed, met: 23) een stuck lants gelegen achter het huijs van Cornelis Heynricsz erfgenamen, streckende noordoost an een gemaect laen om te ghaen nae den Maedwech, zuidoost an dezelve Maedwech, ende zuidwest an een laen die men naer thuys te Haerlem gaet, groot 1½ morgen 320 roeden

belending: noordoost: een gemaecte laen om te gaen nae die Maedwech; zuidoost: die (Zuid) Maedwech; zuidwest: een laen die men naar t huijs te Haerlem gaet

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106