1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Wouter Florisz gebruyct achter t huys te Brederode een sate van 6 morgen geestland, hoert toe Aris Michielsz, coemen tot Haerlem, om 23 gld

folio nummer: fol 1

vervolg nummer: Aelbrechtsberg