1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Vreedrick Fhilpsz zijn eigen woning, daeran 4 morgen 4 ½ hont, op 15 gld

folio nummer: fol 1

vervolg nummer: Aelbrechtsberg