1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Floris Woutersz gebruikt daeran zijn eigen woning en land, 5 morgen 4 hont, op 21 gld

folio nummer: fol 1

vervolg nummer: Aelbrechtsberg