1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Jan Pietersz zijn eigen zate daeran, 5 ½ morgen, op 42 gld

folio nummer: fol 1

vervolg nummer: Aelbrechtsberg