1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Jan Willemsz daeran een zate van 6 morgen, waaronder 2 morgen bogaertlant, hoert toe de schout van Wieringen, om 75 gld

folio nummer: fol 1v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg