1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

de schout van Wieringen woninge ende boogaert, groot 2 morgen, op 47 g 10 st

folio nummer: fol 1v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg