1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Aechte Claesdochter, weduwe Aris Claesz, haar eigen sate groot 5 morgen, op 35 g

folio nummer: fol 1v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg