1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Fytge Claes Stollen [Claes Claesz Stol] weduwe gebruikt daeran haer eigen sate, groot 6 morgen 4 hont, gezet op 37 gld

folio nummer: fol 1v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg