1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Florijs Woutersz gebruikt daeran 8 hont lant, hoeren toe Sijmon Jansz tot Haerlem, om 18 gld. Hij gebruikt daeran 3 morgen 1 hont land, hoert toe het convent van de Magdalenenzusteren te Haerlem, om 25 gld

folio nummer: fol 6

vervolg nummer: Aelbrechtsberg