1608-10-11

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 23v
Transportregister Zijpe

Mathys Jansz van Stralen (Stralen ?), wonende op de Zijpe, verkoopt Maritgen, Jacob en Barthout, kinderen van Floris Barthoutsz geprocreert bij wijlen Tryntge Pieters van Teylingen, zijn overleden huisvrouw, een jaarlijkse losrente van 25 gld, losbaar met 400 gld. Onder verband van een stuk land in de Zype, bij en omtrent de Bocht in de polder van de grote C, groot int geheel 30 morgen 80 roeden, met den huyse, woninge, timmeragie, gebou en plantagie daerop staende, genaamt t Vosgen, bij hem comparant tegenwoordich bewoont, streckende t voors. lant int geheel van de groote sloot tot aen de Vriesche Seedijk, zuid: Philps Doubleth, rekenmeester in Holland, noord: de E. Elbert Lucasz, coopman te Amsterdam

Dominicus Boodt, baljuw en dijkgraaf, en Pieter Harmensz van Persyn en Floris van Teylingen, schepenen en heemraden van de Zijpe