1648-12-07

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 77
Transportregister Zijpe

Jan Colterman, notaris en procureur tot Haarlem, als gemachtigde van jvr Geertruij van Deutecom, weduwe van de E. David Colterman, in zijn leven baljuw van Kennemerland, als moeder en voogd van haar twee minderjarige zonen bij de voors. David geprocreert (procuratie dd 6 Dec. l.l. gepasseerd voor Pieter Jeweldael, secretaris en notaris te Calantsooge). Item de E. Johan van Beresteyn, gewesen secretaris van Kennemerland, voor zich zelf en mede namens mr Clement Boon, advocaat te Alkmaar (mits desselfs indispositie), tesamen als mede voogden over de voors. kinderen, bekennen verkocht te hebben in den jare 1645 aan molenmeesters van polder C [?] in de Zype en tbv deze polder, en transporteren nu in gevolge octrooi van het Hof van Holland dd 1648-11-27, twee stucken lants afgedolven en geemployeerd tot het versetten van de gemene watermolen van de voors. polder, mitsgaders tot beyde de caden, caslooten en molenwerf daertoe diende, gelegen synde tselve land in de voors.., groot 2 morgen 203 roeden 1 voet. Belend de voorn. kinderen met hun landerijen ten noorden en zuiden