1625-06-22 | Wijk aan Zee

R.A.H. O.R.A. 1326 fol 90
Jaartallenindex

de Vrou van der Binchorst insinueert mits desen den secretarius van der Wijck op Zee ende Wyck aen Duijn, dat een parthije landts leggende onder Wyck op Zee, groot omtrent 7 morghen genaempt Binckersten bosch, sijnde een erfpacht van der Reeckencamer van Hollant, toebehorende Joncheer Jacop Snouckaert tegenwoordich heere van Binchorst, haer soon, hem aenbestorven bij doode van Joffrou Martyna Snouckaert vast gemaeckt is bij desselfs Joffvrou Martina testamente in date den 17e Februari anno XCIv negentien, tot dat de voorn. Joncheer Jacop oudt zal zyn 18 jaren, verzoecke mits desen hiervan notitie gemaeckt ende gehouden te worden volgens placcaten der heeren Staten. Ten oorconde bij mij onderteijckent op ten 13e Juni 1625 bij mij, was geteyckent: Anna van Bredenroode. Deesen by ons, schoudt ende schepenen van Wyck op Zee geonderteijckent op huyden den 22 Juni 1625