1625-09-12 | Heemstede

G.A. Heemstede, Reg Holland van Heemstede (67) (465) fol 144/Inv Heerlijkheid Heemstede no 383 p 124
Jaartallenindex

de ridderschap oorkondt dat Jan Jansz Caetman heeft opgedragen: 1) een huys en erve in den dorpe van Heemstede, oost: het land daar de kerke van Heemstede op staat, zuid: het navolgende perceel leens, west: Jan Jansz Caetman, noord: de Heerenwech, 2) een huijsken en boomgaert achter de voors. huysinge en erve, oost: de wech naer t slot van Heemstede, zuid: Hendrick Pietersz, west: Jan Jansz Caetman, noord: het voorgaande perceel. Vervolgens wordt hiermede beleend Johan van Asch, baljuw van den huize en schout van den ambacht van Heemstede, tbv de kerk aldaar, volgens zijn commisie dd 22 juli door heer Adriaen Pauw, ridder, heer van Heemstede, hem verleend; 1625-07-06: Jan Jansz Caetman had deze beide percelen aan schout, schepenen en kerkmeesters verkocht

mannen: heer Cornelis van der Myle, ridder, heer van der Myle, St Anthonispolder etc, Dirck Gool, onse griffier van leenen, Jacob Borman, Abraham van Clermont