1625-09-21 | Egmond

R.A.H. O.R.A. 2099 katern E fol 13v
Jaartallenindex

op huyden es mij ondergeschreven secretaris, Jan Boon Percijs, door Claes Cornelisz Brechten vertoont enen gecasseerden rentebrief, gepasseerd bij Cornelis Jansz, wonende tot Lymmen aen de Santdyck, tbv Jan Cornelisz Vuyttenhage van 36 gld per jaar, speciaal verseeckert op een stuck lants gelegen in de Suijderbuert tot Egmond, genaemt Staestencroft, groot omtrent 600 roeden, wesende in dato den 10e Juli 1615. Ende alsoo deselve alhier niet en es gevonden in den protocolle es dit her gestelt ten eynde als gecasseert, ten dage als voren bij mij