1537-03-11 (1536) |

R.A.H. Coll Aanw 246 fol 258v/Mem Hof van Holland
Jaartallenindex

het Hof van Holland, gehoord het rapport van de commissaris uit het Hof belast met het afhoren van de rekening van Jan van Schagen, rentmeester van t Hontsbosch en Petten en Noollemerduyn, ordonneert den rentmeester om geen betaling te doen Claes de Wael als toesicht hebbende tot die werckluyden ende wercken die an tselve Hontsbosch gemaect ende gerepareert worden, dan voor zoeveel dieselve Claes continuelicken op tie wercken ende by den wercluijden toesiende is, sonder dat hij sal mogen gaan sitten drincken ofte een ander stellen in zijn plaats. Ook bepaalt het Hof dat die heemraedt die voer den tijt opt Hontsbosch ende Petten leggen sal, gehouden sal sijn aldaar continuelyck te blijven zijnen tyt geduerende, sonder op Sonnedagen of up heilige dagen thuys te mogen vaeren, of anders sal hem tselve aen zijn vacatien gecort worden. Ende dat daer maer één heemraedt teffens leggen ende sal omme te scuwen die costen van den lande