1562-08-01~ |

Inv Arch Kapittel Den Hage regest 711
Jaartallenindex

Joachimus Johannesz, priester, pastoor van de St Pieterskerk te Leiden, verklaart dat zijn parochiaan heer Adriaan Jansz Teyling voor zover hem bekend niets tegen het rechtzinnige geloof geleerd heeft