1567-06-25 |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Sticht, Heukelom etc fol 43, 42v
Jaartallenindex

koning Philips vergunt aan zijn lieven en getrouwen schiltknape Otto van Arckel here van Heuckelem om bij testament over zijn goederen te beschikken; 1567-06-27: jhr Otto heer van Heukelom verklaart dat zijn vrouw Marie van Ymmerzele na zijn dood het vruchtgebruik van zijn goederen zal houden tot hun dochter 15 jaar oud zal zijn, daarna zal zijn vrouw duwarie van 1000 Kar gld afstaan. Sterft de dochter daarvoor dan behoudt zijn huisvrouw haar lijftocht haar leven lang, in geval van hertrouwen wordt deze beeindigd, en "maickende haer daar beneffens 500 Kar gld sjaars comende tesamen met haer duwarie ter somma van 1500 Karol gld sjaars. Mits dat vrouwe Marie haar dochter zal halden ende bevrijen uyt die naschulden van den voirs. testateur ende die gheringhe die staende huwelyck gemaeckt zijn. Sy sal oick gehouden zijn t huys te Hueckelom te onderhouden mit schoijen ende in rake ende dake nae behooren in nootelycke reparatie". Geextraheert uyten originalen testamente van Otto van Arckel voor schepenen te Heukelom (vgl 1568-05-20)

Jan Thoenis Huijgensz en Jan Thoenisz Braem, schepenen te Heukelom, ondertekend mede door Heijnrijck Muijl Jans, bezegeld door W. de Berendrecht