1568-03-03 |

Arch Marquette 1076 fol 24/17e eeuws afschrift/Handv. van Assendelft p 136
Jaartallenindex

Jacob du Quesnoy, Raad v.h. Hof v. Holland, als commissaris, en Willem van Berendrecht, secretaris v.h. Hof als adjunct gecommitteerde, ingevolge een besloten missive van de Kon. Maj. geheime raad van 23 januari 1568 (1567) door het Hof van Holland gecommitteerd, maken een ordonnantie "waer nae de ingelanden van Assendelft hen gehouden sullen wesen te regulieren in het maken van de Achterkaede daer toe syluyden uyt cracht van sekere sententie van de voors. secrete rade dd 1567-09-09, oock lestleden gesommeert syn: in den eersten, dat men de voirsz kaede beginnen sal te leggen aen de westersche horn of hoeck van Dirck Albrechts'hoyhuys, staende op Nauwerna ofte Langenvelt binnen den ban van Assendelft, en aldaer deselve kaede met den Hoogendijck verheelen. En sal de voors. kaede voorts strecken over den dijcksloot tot aen 't land van Clas Jansz Roon c.s, aen de andere sijde van de dycksloot gelegen, en soo voorts langs de Twisch, dwars over alle de weeren en slooten beneffens de voors. Twisch in de ban van Assendelft gelegen, noortwaerts op tot de banscheydinge van Assendelft en Crommenie en van daer voorts langs de voors. banscheydinge van Crommenie uit den Oosten westwaerts op, tot den lagen-dyck toe" etc