1570-08-06 |

Cartul Reg St Jan Haarlem fol 215
Jaartallenindex

schepenen in Alckmair oorkonden dat Jan Allertsz, poorter tot Alcmaer, wonende over dye gheest, verkocht heeft aan de Regulieren tot Heylo buiten Alcmaer, een stuck lants gelegen binnen den banne van Alcmaer in Robonsbosch, groot omtrent een morgen, daar naast geland zijn zuid: die voors. Regulieren, noord: Cornelis Symensz alias Manneken, oost: Cornelis Jan Foppis. Voor de vrijwaring verbindt hij speciaal een croftgen lants genaemt Michielencroft bij hem comparant van het convent geroeylt tegens t voorsz stucke lants, leggende up Alcmaergeest, belend zuid: Allert Claes Louwen, ende up 't oisteyndt: dije kinderen van Pieter van Bronchorst, west: dye Lyetwech

Cornelis Willemsz Croon en Ysbrant Allertsz, schepenen