1570-09-11 |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 70, oud fol 39
Jaartallenindex

alsoe vrou Wilhelmina van Haaften, weduwe en douagiere van wijlen Nicolaes heere tot Assendelft, Heemskerk etc, den Hove van Holland bij requeste vertoond heeft, dat dieselve heere van Assendelft in alle zyne goeden uytgezondert seeckere legaten bij testamente, tot zijn enige en universele erfgenaam geinstitueerd hadde zijn neve Floris van Assendelft, zijnde noch een kindt verre beneden zyn jaren, waarover hij tot voogden geordonneert had jhr Heynryck Heeremael, mr Willem Jansz Schouten, Raedt en rekenmeester des Conincs in Holland, mitsgaders Johan van Treslong en Anthoenis Hoffslach, advocaten voor den Hove van Holland. De voogden weigerden echter deze taak op zich te nemen daar wijlen Nicolaes niet de vader van Floris is, en dus niets over de voogdij te zeggen heeft. De moeder van Floris was ook in gebreke gebleven de voogden te erkennen, tot grote schade voor de goederen, o.a. die van Honingen, waaraan suppliante lijftocht heeft. Zij verzoekt nu aan het Hof de gestelde voogden te confirmeren. Het Hof geeft aan dit verzoek gehoor

mr Cornelis Suys, here van Ryswyk, president, Dominnicus Boot, Nicolaes v.d. Laen, Reynier Moens, Johan van Lesaen, Willem van Coornhuysen, Cornelis Oem, Jacob van Marssche, Witte Wittensz, Charles de Smytere, Jacob de Quesnoy, Reynier van der Duijn, get. J. de Woerden