1570-09-13 (1) |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 71-73v, oud fol 40~; Arch Marquette no 430 (zie 1578-02-09)
Jaartallenindex

koning Philips beleent jhr Floris van Assendelft na dode van zijn neve heer Nicolaes van Assendelft met de navolgende percelen van (onversterfelijke) erflenen: 1) de vrije heerlijkheid van Assendelft, hoog en laag; 2) die corenthiende tot Groede, die smaltiende, die vlasthiende en die uiterdijksche thiende; 3) 4 hoet gerst uit de thienden van Nyelant; 4) 36£ Holl sjaars uit een huysinge, woninge en land in Wassenaer, t'eynden t Bosch van den Haghe; 5) dat Cortenbosch, buyten den Haghe met 3 morgen aan de zuidzijde; 6) een camp lant van 16 geersen, geheten Vrou Lysbettencamp, tot Heemskerk; 7) een grote boomgaard mit een hooge werf die daerinne te liggen placht en geslecht is, en daer een elsbosch liggende ant westende van den boomgaert, ende die schuttersdoelen mitten geboomte dat daerop staet an t westeynde van de boomgaard; 8) ½ van alsulcke ¼ deel van 96 morgen lants gelegen in een landeken geheten Catendrecht, mitsgaders ¼ deel van alsulcke huysinge, boomgaarden, boemen als op die dycken aldaer binnen ende buyten daeraen staende zijn; 9) ½ van ¼ deel van een camp lants groot 4 morgen, gelegen in Catendrecht, geheten den Oistercamp, liggende langesan den Oost Schinckel, streckende van die sluysvliet afteraen den ouden dycksloot, alsoe breet als aldaer gelegen is, ende daertoe ¼ deel van de ambochtsheerlykheid van den landeken van Catendrecht; 10) die biertolle tot Castricum en die Vroonschult tot Wytgeest ende tot Ackersloot; 11) 7 R gld sjaars uit een huysinge, boomgaert en bosch te Velsen; 12) 4 R gld sjaars uit de voorscr. hofstede; 13) dat huys tot Cralingen ende van ouden tyden Hoeninghen placht te heeten, met wallen, graften, cingels, boomgaerden ende mit 3 campkens lants bepaelt ende gelegen die zuidzijde: an die Vloetdyck, noord: an s Gravenwech, oost: langes streckende by eenen Vliet die van outs geheten is die Hoyenburgewatering, west: bij een watering geheten die Nieuwelantse Vliet, ende alle syne wallen en visscherijen dit tot die wallen behoren, gelegen in synen ambachte van Cralingen; 14) het ambacht van Cralingen; 15) het ambacht van Ouder Schie, geheten den Hoogen Ban; 16) alsulcke zeven eenwintergarssen op te grote vennen te Heemskerk; 17) ½ van de ambachtsheerlijkheid van den dorpe van Streveland, t Leckerlant, Brandwijk, Gybelant en Bleskensgrave, met tienden, visserijen, veeren, erven, renten; 18) de andere ½ van de voors ambachtsheerlijkheid, zoals heer Claes here van Assendelft, overgrootvader van de voors. jhr Claes van Assendelft, voortyts verkregen heeft bij overgifte van jonge Jan Oom van Wyngaarden; 19) ⅛ van den ambochte ende ambochtsrecht van Zwindrecht mitten gifte van der kercke, mit uyterdyck, visscherij, vogelrij, ruijchten, bedijkt en onbedijkt en men heyt Hendrik Ydenambacht en Schildmanskinderen ambacht; 20) een hofstede gelegen in Zwindrecht daer Hendrik Yden op te wonen placht int lest van synen lyve, vrij van lammerthienden en van al dat men daarop teelt; 21) 2 merghen lants geheten den Oirdt, 9 morgen geheten die Steenplaetse mit thijns ende mit hofstede als daertoe behoort, beneden: Roelof Duijckinx ambacht, boven: dat kerckhof, Jan van Amerongen en Witte Jan Herckenz, streckende van den Waele totten Vetten camp toe; 22) een hofstede ook gelegen in Zwindrecht, buitendijks geheten "Wittesteyn"