1570-09-13 (2) |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 71-74, oud fol 40~
Jaartallenindex

(vervolg) 23) 5 morgen in Krimpenrewaard in den gerechte van Langerak, die Laurens Ghysbrechtsz voort van hem te leen te houden placht; 24) ½ die ambachtsheerlijkheid van Kyfhouck in Swindrecht, mitter gifte van der kercke, visscherijen, vogelrijen, gesprencte, ruychte, riethure, zwaendrift en toebehoren, daer Arent van Loons erfgenamen die wederhelft of houden; 25) een ambacht gelegen in Zwindrecht, geheten Oudelantsambacht, met de gifte van de kerke aldaar, met visserij, zwaendrift, riethuyr. Lenen van Arkel: 26) het dorp van Goudriaan met hooghe en laghe gerechte, met tyns, tienden e.a. toebehoren; 27) de heerlyckheyt van Nieuwe Goudriaen, hooge en lage, met tienden, renten en toebehoren; 28) 11 morgen land te Goudriaen op de oude zijde; 29) 3 morgen lants in Oude Goudriaen, oost: Gysbrecht Toenisz met Claes Jansz kinderen, west: Gysbrecht Tierman met Dirck Symonsz; 30) 9 morgen land genaemd t Groenewout, liggende aan de nieuwe zijde van Goudriaen, belend boven: het gasthuis van Schoonhoven, beneden: jonge Jan Dircsz; 31) 13 morgen lands op Noerdeloese, streckende van der Noerdeloese tot aan der lantscheyding toe, recht erfleen van Arkel; 32) 4 hoet garst uter Monicken hoeve van Texel; 33) 48£ goets gelts en 50 hoenderen sjaars mit allen heuren toebehoren, hetzij heerlicheijt of anders op Schiebrouck, komende uit Aernt Enghebrechtsz, erfleen, binnen aftersusterkint niet te versterven; 34) een corentiende en smaltiende gelegen oostwaerts van onsen Houte in den Hage totter Zydwinde toe, noortwaarts an den jouffrou tienden van Rodenburch; 35) tot 's -Gravesande 5£ per jaar op die hoeve van Berckenrode, zuid: het clooster van Rynsburg, oost: de watering, west en noord: Willem Coppertsz kinderen , erfleen, binnen afterzusterkint niet te versterven; 36) een huysinghe ende hofstad also groot ende cleijn als die werve begrepen heeft binnen synen grave, in den ambacht van Poeldyck in den ambacht van Monster, mitten vrijheid daartoe behorende; 37) het oosteinde van den ambacht van Sluijpick; 38) een onlosbare rente van 501 Kar gld sjaars, gehypotequeerd op des heren van Zevenbergen goeden tot Heemskerck, Oosthuysen, Etershem en elders; 39) een rente van 200 Kar gld op de heerlijkheid en goederen van Alblasserdam; 40) een losrente van 93£ 14 schell 1 penn obolus uijt de voors. heerlijkheid van Alblasserdam en oock uyt de huysinge van Subburch met 32 morgen lants daaromtrent gelegen ende daartoe behorende, ende noch uyte ⅔ deel van 27 morgen lants liggende an de Dussen; 41) een jaarlijkse rente van 60 Kar gld uyte goeden en domeinen van Noordeloes en Etershem en uite goeden van Emskerke. Daar jhr Floris onmondig is, doet jhr Heynrick Heermael als executeur testamentair van wijlen jhr Nicoales de eed. De koning bevestigt de lijftocht aan diens vrouw Willemina van Haeften

heer Splinter van Harghen, heer van Oisterwijk, ridder, Raad in onsen leenhove van Holland, mr Reynier van der Duijn, raad in onsen leenhove en rentmeester-generaal v.d. domeinen in N.H, mr Cornelis Oem, Jacob de Jonge, leenmannen