1625-03-05

R.A.H. O.R.A. 2100 fol 124
Transportregister Egmond

Trijn Jacobsdochter, weduwe van Floris Willemsz, geassisteerd met Aelbert Wilboertsz als voogd, verkopen aan Adriaen van Veen c.s een croft ofte nolle lants, gelegen tot Egmond, genaempt … (boven staat: kooren kints n. off grote Huijck). Koopsom 260 gld; noch een quytscheldinge van ditzelve land bij Jan van Egmont als erfgenaem van wijlen zijn vader Pieter van Egmond, die t selve lant Jacob van Egmont in denselven schyn heeft opgedragen tsamen met eenen brieff beyde in dato als voren, ende de coop van tselve lant voor dese es 350 gld op twee Maydagen, daerom tselve bij schepenen geteyckent desen 5 Martis 1615

de oorspronkelijke akte staat tussen akten van het jaar 1622. Misschien dat alleen de toevoeging van af "gepasseerd" uit 1625 dateert