1625-10-12

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 37v
Transportregister Egmond

extract uit het testament van Aecht Jans Verduijnsdochter, vrouw van Jan Jansz Heerts, timmerman, gepasseerd 1620-04-02 voor Huybert van Lijn, notaris te Alkmaar. Mits en onder conditie dat de goederen bij haar zoon Cornelis Jansz Heerts van haer t erve te nemen bij denzelven noch zijn kinderen ofte kintskinderen niet en sullen mogen werden vercoft, belast, beswaert of veralieneert: 1) de crofte lant genaemd "de half Vierendeels" tot Egmond, groot 1½ morgen, noord: Alit Frans Boonen, zuid: Luduw Symonsdochter, 2) stucke lants genaemd "het drie hoeckige campgen" in de ban van Egmond, noord: de Egmondervaart, zuid: de kerk van Heyloo, oost: de Ringvaart, 3) stuck lants gelegen op Noortvelt, daer bruycker aff es Aelbert Aelbertsz Laster, 4) een acker op Noortvelt, groot ½ morgen, daer bruycker aff is Cornelis Gerritsz Kolff (Koeff ?)