1625-02-10

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 167v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Huybert Symonsz voor hem zelf, en jonge Huybert Symonsz, voor zich zelf en als vader van Jan Huybertsz, zijn stomme en dove zoon, mitsgaders Jacob Schoutdt, notaris binnen Haerlem, door het gerecht van Overveen geordonneerde voogd over de kinderen van Thunis Symonsz, mitsgaders over de onmondige kinderen van Adriaen Symonsz, en dezelfde nog als gemachtigde van de mondige kinderen van Ariaen Symonsz, tesamen erfgenamen van wijlen Guert Symonsdochter, weduwe van Dirck Aelbertsz, buerman in de Vogelesanc, transporteren aan Outgert Pietersz, oud schepen van Haerlem, een stucke weytlants, groot 2 morgen 2 hont en 4 roeden, in de ban van de Vogelesanc neffens den Anderden hout, belend oost: mr Adriaen Jansz Gael, zuid: Outgert Pietersz zelf, noord: mr Adriaen Kies, west: de wildernis van Brederode. Koopsom 1900 Kar gld

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Claes Baertsz en Mees Pietersz, schepenen