1625-02-22

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 168v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Jackes Camby, bleker in Aelbertsberg, verkoopt aan Pieter van Steenkist, poorter van Haerlem, 1 ½ morgen land tot een blekerij geapproprieert met huysinge, landen etc in Aelbertsberg, belend west: Pieter Muert, noord: Arijs Jacobsz, oost: Willem Jacobsz, zuid: de stad Haarlem. Verkopers behouden een notwech over dit land. Belast met 3500 Kar gld. De koper ontvangt ook in erfpacht 2 morgen 1½ hond land te Aelbertsberg, en bij Reyer Ysbrantsz van de stad Haerlem in erfpacht genomen tegen 40 Kar gld. Noch een hoge crofte lants in Aelbrechtsberg, gecomen van Symon Cornelis Campen, belend noord: Gillis Lucasz de Jongh, oost: Fredrick Pietersz, west: die wildernis, zuid: de erfgenamen van Pieter Dircsz van Delft, Lucas Egbertsz, de wildernis. Met notweg aan de noordzijde van het huis van Frederick Pietersz tot op de Heerenwech. Voorts nog een erf aan de zuidwestzijde van de voornoemde croft, rondsom in de wildernis, daer Pieter Arentsz eertijds op gewoond heeft. Nog vermeld een accoord met Gerrit Dirksz Slinck over afwatering. Koopsom fl 1750 boven de erfpacht van 40 gld per jaar en de belasting van 3500 gld

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Claes Baertsz en Cornelis Symonsz, schepenen