1625-02-22

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 169v
Transportregister Bloemendaal

dezelfde schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Cornelis Florisz, wonende tot Sparendam, Arent Florysz, wonende in de Hout, als erfgenamen van hun vader Floris Jacobsz, voor 2/4 parten in twee derde parten van twee blekerijen zonder opstallen met een boomgaert en een hoge crofte lants, en al de landen daarbij behorende, gebruikt bij Gilliaem Bossu, Camerickxdoeck bleecker, met die weduwe van Aryaen Jansz All, garenbleekster, en Gerrit Cornelisz Burgonge, leggende gemeen en onverdeelt met Gilliaem Bossu en de andere erfgenamen van Floris Jacobsz, in de ban van Tetrode. Mistgaders noch 2/4 parten in drie derde parten van een huis, erf en werf waarin Floris Jacobsz gewoond heeft, en nu bewoond wordt door Gerrit Cornelisz, staende op de voors. croft. Voorts volgens het accoord tusschen haer comparants stijffmoeder en haer andere broeder en zuster gemaect, waarvan aan de coper copie gelevert zal worden. Belast met 25 Kar gld erfpacht op het stadsland. Deze 2 gerecht vierde parten in drie derde parten is vercoft voor de somme van 1800 gld boven die erfpacht