1625-02-25

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 173
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Jacob Pietersz de Wael, buyrman en bleker, verkoopt aan Gillis Lucas de jonge, buyrman en bleker in de voors. banne, ⅓ part in de nagelaten huijsinge en opstallen met het getimmerte staende op de erffegenamen haar eygen grond binnen de voors. banne. Mitsgaders ook alle andere erffenisse soo alst bij sijn comparants huysvrouwen vader wijlen Gillis Lucas d'oude is aengestorven en nagelaten, leggende en staende gemeen metten voornoemde coper en de andere erfgenamen in de voors. ban van Aelbertsberg. Koopsom 300 gld. Eodem die verkoopt Gillis Lucas de jonge aan zijn zwager Jacob Pietersz de Wael 1/7 part van een blekerij, huizinge en boomgaert, zoals dezelve gebruikt is geweest en nog gebruikt door Jacob Pietersz de Wael, hem comparant toebehorende uijt de nagelaten goederen en erfenis van zijn comparants huysvrouwen vader Pieter de Wael, zoals de principale oude opdrachtbrief inhoudt. Dit 1/7 part is verkocht voor 900 gld. Vervolgens verkoopt Claes Anthony aan Gillis Lucas de Jonge ook ⅓ paart van de huysinge en het getimmerte, mitsgaders ook alle erfenisse soo als bij sijn huysvrouwen vader Gillis Lucasz de oude is nagelaten en dat voor 350 gld

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Cornelis Symonsz en Claes Baertsz, schepenen