1625-03-03

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 173v
Transportregister Bloemendaal

schepenen in Tetrode oorkonden dat Niclaes Suijcker, oude schout van de stad Haarlem, transporteert aan Lucas van Valckenburch, coopman te Amsterdam, een hooffstede van oudts genaempt "t Hoff t' Aelbrechtsberge" en nu genaempt "het huys te Bloemendael", met een stucke weijtlants, boomgaert, cingelen, laen en een seer vischryck meer ofte visscherije daeraen behorende, groot volgens de metinge van 19 November 1622 bij Hendrick Symonsz Duijndam, gesworen landmeter, 4 morgens min 27 roeden, in de ban van Aelbertsberg. Vrij patrimoniaal goed, onbeswaert. Sonder dat nochtans die bleijckerij toebehorende Outgert Pietersz, oud schepen van Haarlem, en gebruickt bij Willem Jacobsz Schuijt, enig eigendomsrecht op het voors. meer mogen pretenderen. De bleyckery den voorn. comparant toebehorende, die gebruikt wordt bij Jan Losvelt, blijft buiten de verkoping. De blekerijen van de weduwe van Symon Boon en Willem Thijsz mogen uit het meer zoveel water trekken als zij nodig hebben. Overgifte van de transportbrieven van jhr Barthout van Mechelen, vader en voogd van zijn twee zonen, geproceert bij joffr. Anna van Meetkercken c.s. ontfangen heeft. Ook wel verstaende naer dyen onder t voor. lant mede gemeten es een stuckscken ofte cleyn lasken gelegen nevens voors. meer, gecomen van de regenten van het H. Geesthuys, waarover een proces is hangende voor het Hof van Holland, de mogelijkheid bestaat dat dit aan het H Geesthuis gerestitueert zal moeten worden. Koopsom 5400 gld

Jan Gysbertsz van Leeuwen, Cornelis Simonsz en Frederik Pietersz, schepenen in Tetrode