1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buiten de Janspoort: Jan Pietersz Kijes een bogaertgen getaxeert op 3 £

folio nummer: fol 8v