1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buiten de Janspoort: mr Jacob Verdellen een huijsgen met een bogaert, getaxeert op 10 £

folio nummer: fol 8v