1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buiten de Janspoort: Jelis van Heussen een huis ende bogaert 12 £

folio nummer: fol 8v