1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buiten de Janspoort: Jan Kousebants weduwe een bogaert 2 £ 10sc

folio nummer: fol 9