1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buyten Schalkwykerpoort: een ledich erf an de poorte, toebehorende Dirck Verlaen, Dirck van Rolland ende een priester, getaxeert op 2 £ 10sc

folio nummer: fol 12v