11651 resultaten

1570-09-19 |

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg regest 1367
Jaartallenindex

Stephana van Rossem, abdis van Rijnsburg, beleent Maert Ysbrantsz, wonende in Texel na dode van zijn broeder Jan Ysbrantsz met 4 morgen (Texelse maat) of 8 morgen (Geestmerambachtse maat) en het huis daarop in den Binnencuijl, genaamd het Leen (vgl 1560-04-04 en 1591-07-06)

1570-09-20 |

V.R.O.A. 1920 dl I p 401 regest 305/Arch Kasteel Duivenvoorde Inv no 40
Jaartallenindex

notaris Johannes D'uytwyk instrumenteert dat heer Adriaen heer van Duvenvoorde, deken van O.L.Vr. kerk te Dordrecht, zijn testament maakt, waarbij hij tot universeel erfgenaam benoemt Frerick van Nyevelt, zoon van wijlen zijn zuster jvr Dirck van Duvenvoerde, en bij vooroverlijden o.a. diens broeder Jacob van Nyevelt

1570-09-20 |

V.R.O.A. 1920 dl I p 401 regest 306/Arch Kasteel Duivenvoorde Inv no 40
Jaartallenindex

Philips graaf van Ligne etc, ridder van het Gulden Vlies, beleent, na opdracht door heer Adriaen heer van Duvenvoorde, deken van de oude kerk te Dordrecht, mr Witte Wittensz, Raad in het Hof van Holland, met een losrente van 420 Kar gld sjaars, gaande uit de hofstede Duvenvoorde met bijbehorende landerijen

1570-09-20 |

V.R.O.A. 1920 dl I p 402 regest 307/Arch Kasteel Duivenvoorde Inv no 40
Jaartallenindex

schepenen in den Hage oorkonden dat mr Witte Wittensz, Raad in het Hof van Holland, aan heer Adriaen heer van Duvenvoorde verkoopt een jaarlijkse rente van 10 £ gr Vls, gaande uit zijn huis in de Nobelstraet in den Haghe, in het zuiden grenzend aan het kerkhof, west: aan de huisjes van de kerk

Pieter de Vries en Ewout Jorisz, schepenen

1570-09-23 |

A.R.A. Inv Arch Mackay van Ophemert regest 91
Jaartallenindex

Goert van Meverden en zijn echtgenote Madalena van Gastelle [?] verkopen aan Goedert Pannekoeck hun aandeel in 2 stukken land onder Elst in de buurtschap Reet, in het ambt van Over Betuwe, waarvan het ene, groot 6 ½ hond, genaamd Cloppertshoff, en het andere, groot 2 morgen, gelegen in het Elstervelt

Johan van den Bergh en Ott Rams, schepenen van Arnhem

1570-09-26 |

Inv Arch H. Geest 's Hage dl II regest 742/dl I Oorspr Inv 917
Jaartallenindex

notaris Theodericus Johannis de Woerden instrumenteert dat [Neeltgen] Dircsdochter, geboren te Dordrecht, en weduwe van Hendrick Woutersz, bontwercker, bij testament bepaalde dat haar erfenis door haar zoon en de H. Geest gedeeld zal worden, als haar zoon binnen 28 jaar terugkeert, en zo niet dat dan de Heilige [!] universeel erfgenaam zal zijn. Deze moet de begrafenis volgens haar aanwijzing regelen en aan elk van de vijf kinderen van haar broeder Thomas Dircksz, ijzerkoper te Dordrecht, 100 Kar gld geven (vgl 1551-06-28 en 1580-04-11)

getuigen: mr Augustyn van Teyl[ingen], advocaat, Christiaen de Wees, deurwaarder bij het Hof van Holland

1570-10-02 |

Inv Arch Delftse Statenkloosters p 108 regest 370/Klooster Coningsveld bij Delft
Jaartallenindex

pater, mater en conventualen van het St Ursulaklooster te Delft ruilen met dat van Conincsveld een perceel land, groot 3 morgen, buiten de Coepoort [te Delft], dat zij tot nu toe van dat klooster in huur hadden, tegen 3 morgen in Maesland aan de Schie

1570-10-07 |

Inv Arch Ambachtsheren van Cralingen regest 41
Jaartallenindex

Johan Jonck, proost en aartsdiaken van St Marie te Utrecht, beleent Willem Bosschart als gemachtigde van joncker Johan van Assendelft met een onlosbare erfrente van 175 Kar gld per jaar uit de halve tiende van Alblas, waarvan de andere helft in pacht wordt gehouden door deken en kapittel van de kerk [van St Marie ?]

1570-10-11 |

R.A.H. Coll Aanw 139 fol 5
Jaartallenindex

Symon Thybault, notaris publyq, verklaart: hebbe ik mij metten nagescreven getuigen gevonden binnen den huyse van heere Laurens van Bronckhorst, ridder, here tot Bleyswijk, ter minlicken requisitie van here Nicolaes van Bronchorst, canonik tot oostvoorn, priester, alwaar heer Nicolaas verklaarde dat hij op 9 augustus 1566 aan zijn broeder heer Laurens voors. had opgedragen als gifte onder de levenden de heerlijkheid van Bleiswijk, reserverende voor zich zelf de lijftocht en het vruchtgebruik. Heer Laurens verkoopt nu de heerlijkheid weer aan heer Nicolaes, en zal overleveren de coopbrief van wijlen heer Joost van Bronchorst hun vader dd de leste Febr 1557 door den koning te Brussel afgegeven. Heer Laurens behoudt tot zijn last de 1400 gld die betaald moeten worden aan Catryn Bertelmeesz van Heemskerck, heer Nicolaas scheldt aan heer Laurens quit de rente van 100 gld sjaars die deze hem nog moet uitbetalen over de jaren 1568, 1569 en 1570, met nog 42 gld van een paard en nog 8 gld contant. Heer Nicolaes erkent dat de heerlijkheid Bleyswyk 35£ gr Vls per jaar waard is (vgl 1565-04-15, 1572-04-18). Gepasseerd te Beverwijk

ter presentie van Jan Willemsz en Gerrit Jansz, beiden schepenen te Beverwijk

1570-10-11 |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 68
Jaartallenindex

compareert voor de Registercamer van Holland Jacob Floris Claesz van Zuyrwoude en geeft volmacht aan Pieter Gerytsz van Medemblik om namens hem voor de stadhouder van leenen te verheffen ½ van 2 ½ maden land in Zuyerwoude in Waterland, tussen Jan Symonsz en Wouter Jansz, ende is geheten "dat Blockamp", hem aanbestorven van zijn vader Floris Claesz; 1570-10-16: koning Philips beleent Jacob Floris Claesz na dode van zijn vader Floris Claesz met ½ van 2½ maden in Zuyerwoude in Waterland, belend west: de erfgenamen van Claes Schouten, oost: Claes Semmenz erfgenamen, streckende van den enen einde van t water tot op t over toe. Te houden tot een recht erfleen. Hulde doet voor hem Pieter Gerytsz van Medemblik als zijn gemachtigde

mr Cornelis Oem en Pieter Herweijer, leenmannen