13592 resultaten

1625-11-26 |

Berigten Hist Gen dl 3 p 123/Arch Mathenesse
Jaartallenindex

staat van landerijen, obligatien en andere authentieke stukken, nagelaten door Karel van Matenesse, Ruwaard, baljuw en hoog-dykgraaf van Putten, en door Johanna Pieck, opgemaakt door Amelis en Florentina van Matenesse, enige zoon en dochter; gedaan op het slot te Geervliet

1626-02 |

Kroniek Hist Gen jg 1851 p 146/Arch Mathenesse
Jaartallenindex

testament van Johanna Pieck, abdis van St Servaas te Utrecht: Amelis van Matenesse is leenvolger en met zijn zuster Florentina universele erfgenaam

1625 |

R.A. Arnhem Inv Arch Doornenburg no 305a
Jaartallenindex

akte waarbij Johan de Voocht, heer van Polanen, jonker Joost van Aemstel van Mynden beleent met de tienden van Monster (met oudere leenbrieven 1399, 1437, 1470, 1495, 1528, 1596)

1625 |

R.A. Arnhem Inv Arch Doornenburg no 524
Jaartallenindex

fragment van de akte van huwelijksvoorwaarden van graaf Albert van den Bergh en Maria Elisabeth van den Bergh

1626-02-04 | Rijswijk

Ms Opstraeten v.d. Molen dl III fol 882-884
Jaartallenindex

Niclaes van der Duijn, heer van Ryswyck als bezitter en leenheer van de hofstede van der Burch in den ambachte van Ryswijk, beleent jhr Dirck van Haerlem van Berckenrode Henricsz met 12 ½ morgen land in het ambacht van Rijswijck in een woninge geheten Schuylenburg, hem aangekomen bij dode van zijn vader jhr Henrick van Haerlem van Berckenrode (vgl 1559-07-17); 1643-11-16: Niclaes beleent Goedelt van Haerlem van Berckenrode hiermee, na dode van haar broer jhr Dirck van Haerlem van Berckenrode; haar gecoren voogd de heer Cornelis van der Hooch, hoge heemraet van Rijnland, doet de eed; 1649-02-09: Niclaes beleent jhr Henrick van Alckemade van Berckenrode heer van Berckenrode, Grote Linden, na dode van zijn moeder Goedelt van Haerlem van Berckenrode

leenmannen van Holland: Johan van den Werve, Boudewijn van Beeckesteyn; zegel van Niclaes: een leeu waerover heen een barensteel op den helm een croon ende den halven leeuw; 1643: de heren Arent en Cornelis van der Hooch; 1649: Arent van der Hooch en Joris Maertsz van der Voort

1625~ |

Kroniek Hist Gen te Utrecht jg 1852 p 237-239
Jaartallenindex

twee brieven van de kinderen van mr Rombout Hogerbeets [stierf 1625-09-07] aan de Staten Generaal om aan hun vader toe te staan om in een binnenlands gelegen stad of dorp van Holland zyne dagen bij zijne kinderen te mogen eindigen. Daar staat dat hun moeder op Loevesteyn overleden is. Zij stellen "dat sij beide van vaders ende moederszijde van eerlijcke oude afcompste in Holland gesproten zijn, alsoo haer vaders voorouders boven memorie van menschen tot de regering der stede Hoorn gebruikt zijn geweest, en dat haer grootevader mr Dirck Hogerbeets in den jare 1568 bij duc d'Alba in ballingschap verderven en van zijn goeden berooft is geweest, dat hij daarna tot zyn dood het land gediend heeft o.a. als gecommitteerde ter vergadering van de St Gen. Dat de vader van hun moeder mr Adriaen Wenssen, die in de stad Dordrecht uijt een seer eerlyck geslacht wesende, in den aenvanc dat oorloge aldaer als raet en pensionaris gedient heeft gehad, so lang tot hij in den jare 1584 tot Raedt in den Hogen Raad van Holland is beroepen geweest, hebbende zijn oudste zoon Jacob Wenssen in zijn leven geweest bailluw ende ruwaert van den lande van Strijen, en zijn tweede zoon Jan Wenssen gecommitteerde eerst in den Lantraedt tot Uytrecht ende daerna schout der stad Dordrecht en baljuw van Zuid Holland; 1625-07-27: zij schrijven dat zij van joffrouw van der Mewe haar huis gelegen bij Wassenaer genaempt "het huis ter Meer" mogen gebruiken om daarheen hun vader van Luwesteyn over te brengen; 1625-06-18: had Jacob van den Eynde, castelein van Woerden bericht dat het hem gansch ondoenlijck en ongelegen was om daar een gevangene onder te brengen omdat daartoe accomodatie ontbrak, en dat het tevens door zijn hoge ouderdom en die van zijn huisvrouw niet mogelijk was

1626-05-21 | Egmond

R.A.H. O.R.A. 260 fol 38/Transportregister Egmond op Zee
Jaartallenindex

compareerde voor schout en schepenen tot Egmond aan Zee Engel Adriaensz, onse buerman, en erkende schuldig te zijn aan de edele Loeff van Haerlaer 85 gld ter zake van geleverde materialen soo ryet als andere by Phillips Pietersz metselaer op tie Hoeve aan het huis van de comparant geemployeert, onder verband van dit huis en erve, staande in de Achterstraat, oost: Claes Jansz Santvoort, west: Maritgen Bouwensdochter, zuid: de Achterstraat, noord: de wildernis

Eddick Claesz van Sanen, schout, Andries Centen en Gerrit Dircsz

1626-04-20 | Leiderdorp

P.N. van Doorninck: Inv Charters van der Does regest 159
Jaartallenindex

het Hof van Holland approbeert de verkoop van een huis en erve, potinge en plantinge, gelegen te Leiderdorp, noord: de Lage Rijndijk, oost: huis en erf van Cornelis Dirksz, nu wonende te Amsterdam, zuid: de Rhijn, west: de Achthovender cade, toebehorende aan Frans Cornelisz, waert in de Leeuw, wegens een hypotheek tbv Catarina Jansdochter, weduwe van Cornelis Jansz, backer tot Alphen, ingevolge een akte van condemnatie door genoemde weduwe op 1 Mei 1625 van het Hof daartoe verkregen

1626-07-31 |

Bruinvis: Aanv Inv Arch Alkmaar p 23 no 31a
Jaartallenindex

het Hof van Holland bevestigt het vonnis van schepenen van Alkmaar, waarbij mr Quirijn Breemburch veroordeeld was tot betaling van fl 3-6-0 aan het chirurgijnsgilde wegens het niet naleven van de artikelbrief

1626-08-12 |

G.A. Amsterdam Not Arch no 249 fol 67v
Jaartallenindex

testament van Valerius van Meulich, wyncoper en Petronella van Moeriaen: Valerius maakt tot zijn erfgenamen: 1) de kinderen van zijn halfzuster Lysbeth Alberts voor ½, 2) de kinderen van Tryntje Alberts voor ¼, 3) de kinderen van Jannetje Jans, dochter van zijn overleden halve zuster Annetje Jans, voor ¼; Petronella maakt tot haar erfgenamen elk voor ¼: 1) Lysbeth Brinchoff, 2) Geertruid Brinchoff, 3) de kinderen van Cornelis Brinchoff, 4) Maritje Willems, allen kinderen van haar zuster Geertje van Moerienne