13592 resultaten

1626-08-20 |

Not Arch Egmond 787 akte no 100
Jaartallenindex

Jacob Cornelisz Walenburch, openbaar notaris te Egmond op de Hoef, instrumenteert het testament van de eersame Geldolff Jansz van Harlaer, wonende tot Egmont op tie Hoeve: hij legateert aan zijn zuster Anna Jansdochter van Harlaer (1644-06-14, 1657-05-09) 6 Kar gld in eens, "om sonderlinge redenen, liefde en affectie die hij tot Anna Jacobsdochter van Egmont zyn huisvrou is dragende", maakt hij haar tot zijn universele erfgenaam, uitgezonderd "den alleenlycken t gunt Trijn Cornelisdochters zynen testateurs moeder hierinne bevonden soude mogen werden te competeren", gepasseerd bij zijn notaris te Egmond op ten Hoeven aan de noordzijde van de Heerenlaen

ter presentie van: Jacob Jansz Apelman, coopman te Amsterdam en Floris Meynertsz, timmerman, wonende op die Hoeve

1626-10 |

Not Arch Egmond 787 akte no 96
Jaartallenindex

testament van de eerbare Guertgien Pietersdochter, nagelaten dochter van Pieter van Egmond, mede wonende te Egmond op die Hoeve, ziekelijk zijnde: aan haar oudste zuster Neeltge Pietersdochter, die haar tijdens haar ziekte verzorgd heeft, legateert zij haar klederen en gemunt. Bovendien geeft zij haar zuster boven de laatste rekening, iplv haar oom Jacob van Egmont gedaan, nog 200 Kar gld. Aan de armen van Egmond Binnen en op tie Houv 100 gld en aan de armen te Egmond op Zee ook 100 gld. Tot haar erfgenamen stelt zij haar zusters Neeltgien Pietersdochter, Weyntgen Pietersdochter en Maritgen Pietersdochter van Egmond en de kinderen van haar overleden broer Jan Pietersz van Egmond; gepasseerd ten huize van Neel Pietersdochter, waar de testatrice woont, staende an de Nieuwe [Vaart ?] tot Egmond op die Hoeve

in presencie van Joest Ariaensz, burgemeester, Aelbert Jacobsz Walenburch, oud burgemeester te Egmond op die Hoeve

1626-10-31 |

Bruinvis: Aanv Inv Arch Alkmaar p 147 sub 30e
Jaartallenindex

schepenen van Heemskerk oorkonden dat de erfgenamen van Christina Smulincx, weduwe van Pieter de Sednelijski, heer van Goltis en gouverneur van Grave, enige percelen land aldaar transporteren aan jhr Jacob Barthoudt van Teylingen te Alkmaar

1626-10-16 | Haarlem

R.A.H. O.R.A. …...
Jaartallenindex

notaris Jacob Schoudt te Haarlem oorkondt dat Frans Hals, mr schilder ende poorter dezer stede, voor hem zelf en vervangende Dirck Hals, zijn broeder, tesamen erffgenamen van Joost Hals, heuren overleden broeder, verclaerende hij comparant in de voors. qualiteit, gerenunchieert en ontlast te hebben, gelijck hij bij desen renunchieerd ende ontlaet mits desen alsulcke arreste ende becommernisse als de voorn. Joost Hals zijn broeder all in den jare 1623 heeft laeten doen op de boel ende goederen van sa. Caerl Vermander binnen de stadt Delft overleden, stellende mits dieselve goeden wederom in zijn eerste en vorige staat, sulcx die voor date van t voors. gedaen arrest geweest zijn.

ondertekend door Frans Hals

1627-08-16 | Leiderdorp

P.N. van Doorninck: Inv Charters van der Does regest 160
Jaartallenindex

schout en schepnen in Leiderdorp oorkonden dat Huijch Adriaensz Tersijden, cruidenier en biersteker tot Leiden, verklaarde in het openbaar verkocht te hebben en alsnu te transporteren aan Jan Maton tot Leijden de helft van een huis en erf aan de Lage Rijn bij de Doesbrugge onder Leiderdorp, waar Jan Maton de wederhelft van competeert

Claes Gerritsz van Harmelen, schout, Jan Pietersz Timmerman, Adriaen Jacobsz, schepenen in Leiderdorp; met het zegel van het ambacht, contrazegel van de schout

Mathenesse

1627-11-23 |

Kroniek Hist Gen jg 1852 p 286/Arch Mathenesse
Jaartallenindex

sententie van het Hof van Holland in een zaak betrekkelijk het testament van Marie Dever van Mijnen, weduwe van Joost bastaard van Brederode, hangende tussen de erfgenamen van wijlen Johan heer van Matenesse ter ener-, en Dirk van der Does, baljuw van Rijnsburg voor zich en tezeamen met François van der Does, als ooms en voogden van de kinderen van wijlen Steven van der Does, heer van Noordwijc, Raad in het Hof van Holland, en vervangende Caspar van Eusum heer van Nienoort Bredevelt, als man van Anna van der Does, tezamen erfgenamen van wijlen Johan van der Does, heer van Noordwijk en Raad in de Hoge Raad van Holland, mitsgaders Maria Rattaller van der Does, dochter van Adriaan bij Maria van Borselen, als moeder van haar twee onmondige kinderen bij wijlen Johan van Gelmen heer van Middelburch en Cattendijk, ter andere zijde

1627 (1) | Heemstede

R.A. Arnhem Inv Arch Doornenburg nr 335
Jaartallenindex

eigendomsbewijs voor jonker Johan van Bekesteijn van 3 hont land te Heemstede, afkomstig van Lancelot Fransz, met een verklaring van 1627 en een oudere brief van 1562

1627 (2) |

R.A. Arnhem Arch Kelnarij Putten Inv Suppl 250e
Jaartallenindex

oproep van het Hof van Gelderland aan de kelner van Putten om te compareren in een proces tussen Brant Aertsen en Hendrik van Nulde

1627 (3) |

V.R.O.A. 1920 dl I p 286/Arch Kasteel Duivenvoorde no 461, 462, 463
Jaartallenindex

huurcedulle van de hofstede Starrenburg onder Hoogenban door Johan van Wassenaar verhuurd aan Cornelis Adriaansz, met oudere huurcedullen dd 1605-1616 (Inv 461; 1618: eigendomsbewijs voor Johan van Wassenaar van 7 morgen land onder Overschie en Hoogenban, afkomstig van Adriaen Jacobsz, met een oudere overdrachtsbrief van 1614 (Inv 462); 1619: huurcedulle van 7 morgen land in Hoogenban door Johan van Wassenaer verhuurd aan Cornelis Adriaensz (Inv 463)

Overschie

1628-04-11 |

Not Arch Alkmaar
Jaartallenindex

schepenen tot St Maerten oorkonden dat op verzoek van Maerten Dircsz van Bredenroede geattesteerd is door Jan Cornelis Matis van Groenvelt, oud 78 jaren, en Willem Claes Sierops. onse poorter, oud 78 jaar, dat Dirck Jansz van Brederoede van den Stroet sal. vader [was] van den requirant, die wij van sijnder joncheijt aen wel hebben gekent, overmits wij nagebuijren hebben geweest, die welcke die vrije jacht van t jaegen van den jare 1564 altijt heeft gebryckt tot sijn overlijden toe, sonder opspreek ende wederseggen van iemant. Verclaeren vorder dat den voorn. Maerten Dircsz van Brederode mede de jacht van t jaegen heeft gebruyckt soo bij de tijden van zijn zal. vader, ende oock nae zijn dood, tot nu toe, zonder wederseggehen ende opsprek van iemant. Verclaeren vorder dat het ons wel kennelyck is dat hij Maert Dircsz met zijn vader syn van den huyse ende geslachte van Brederoede; oorconde deese bij onsen scheepenen geteikent ende met onse gemene stadszegel bevesticht (vgl 1617-02-28); 1765-08-28: gecoll. copie van notaris H. van Davervelt te Alkmaar

Cornelis Jansz backer, Taems Aeriensz en Maerten Cornelisz, schepenen tot St Maerten; ook getekend door E Wybrants