11651 resultaten

1570-10-18 |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Arkel fol 151
Jaartallenindex

koning Philips oorkondt dat Bartholomeus Evertsz hem opdroeg tbv Cornelis Pietersz 2 morgen 2 hond land uit 15 morgen land, gelegen in de Arkelsche hoeve op Quaecquernaec, west: Aert Vinck Anthonisz, oost: Aryen Pietersz c.s, heer Henrick Huybrechtsz en Cornelis Pietersz, streckende voor van den Schenck [el] noortwaert totten Saelsloot. En dat hij Cornelis hiermede heeft beleend, leen van Arkel

Pieter Herweijer, Pieter Gerritsz, leenmannen

1570-10-18 |

Inv Arch Kerkvoogdij St Bavo Haarlem no 242
Jaartallenindex

Cornelis à Myerop, aarsdiaken van Utrecht, geeft collatie aan Fredericus Johannis Zesbierius tot de vicarie op het St Marie altaar in de parochiekerk te Hazerswoude (met zijn zegel: twee dwarsbalken vergezeld van 8 mereltjes, 3,2,3)

1570-10-26 |

Inv Arch H. Geest 's Hage dl II regest 743
Jaartallenindex

schout en gezworenen in het ambacht van Wassenaar en Zuidwijk oorkonden dat Aernt Cornelisz, wonende in dit ambacht, verklaarde schuldig te zijn aan de H. Geestmeesters te 's Hage een losrente van 6 Kar gld 5st sjaars, losbaar den penning 16, verzekerd op 8 hont land in genoemd ambacht bij de Horstlaan, belend oost: Boudewijn Jansz, zuid: de weduwe van de jonge Aert Gherritsz [Marieken Martens], west: Claes Jansz Verburch, noord: de veenwatering. Belast met de hofpenning van 9 groot. Schepenen van den Haghe oorkonden dat op dezelfde dag Cornelis Florisz zich borg stelde voor genoemde rente, onder verband van zijn huis en erf aan de oostzijde van de Spoye, oost: Pieter Scrap, west: de heerstraat, zuid: Meyns Aris, oost: Jan Cruijcken. Belast met 3 gld sjaars. In margine: op 12 juni 1595 afgelost bij Dirck Huybrechtsz tot Wassenaer over t kapitaal 100£, mitsgaders noch van t verloop van dien 3£ 9st, compt tesamen 103£ 9st. Dus hiermede dese quyete

Boudewyn Jansz, schout, Claes Jansz van der Burch en Jacob Pietersz Hillenaer, gezworenen; Eeuwout Jansz en Adriaen van der Criep, schepenen

1570-11-11 |

Inv Arch H. Geest 's Hage dl II regest 744/dl I Oorspr Inv no 615
Jaartallenindex

schepenen in den Hage oorkonden dat Sebastiaen Aelbrechtsz backer verklaarde verkocht te hebben aan de H. Geest aldaar een jaarlijkse losrente op zijn huis en erf in de Hoogstraat, zuid: Cornelis Cornelisz, noord: Adriaen Stynen, waard in ….., west: de heerstraet, losbaar met den penning 16. Borg: Jan van Ouwen, schepen, onder verband van zijn huis en erf in de Hoogstraat, oost: de heerstraat, west: St Nicolaesgasthuys, zuid: Jacob van Dorp, noord: Jan Pietersz van Rijel

Dirck Peeuw [lees: Pauw] en A…........, schepenen

1570-11-14 |

Inv 780 regest 935/Leeuwenhorst
Jaartallenindex

Adriaen van Duvenvoorde verleent aan Heynrick Heermale als voogd van den onmondigen Florys van Assendelft, de percelen in de bannen van Schorle, Camp en Groede, door wijlen Nicolaes van Assendelft van hem in leen gehouden en door deze aan Floris bij testament vermaakt

1570-12-05 |

R.A.H. Coll Aanw 141 fol 28/Reg Nassau fol 17, 17v
Jaartallenindex

leenmannen der grafelijkheid van Holland oorkonden dat Ysbrand Cornelis Hoelesloot, poorter van Amsterdam, hun heeft opgedragen tbv Claas Janssen Holland, buurman tot Bergen in Kennemerland, alsulk land, rente ende husinge dat daarop staat, gelegen in de banne van Bergen, geheten Janswerf, als hem comparant bij dode van zijn vader Cornelis Jansz opgestorven is, daar nu tertijd naast aan belend zijn, noord: de kerkdyk van Bergen, oost: Haelkeweit, zuid: de huisarmen tot Alkmaar, west: die Biesige weid. Met het verzoek om Claes Jansz Holland hiermede te belenen; 1571-06-02: koning Philips beleent Claes Jansz [Holland] met alsulk land in de ban van Bergen, geheten Janswerf, gelijk Cornelis Jansz dat gehouden heeft, belend zuid [!]: Elisabeth Jacobsdochter, west: die Biesige weide, zuid: de Leprozen tot Alkmaar, noord: de gemene weg ofte Kerkdijk, zuid [! oost]: die Haelke. Tot een onversterfelijk erfleen. Hulde doet voor hem zijn gemachtigde mr Dirk van Nieuwenburg, advocaat voor het Hof van Holland, gemachtigd bij brief van 1571-05-31

Willem van Rietwijk en Allart Cornelis Schenk, leenmannen; 1571-06-02: mr Cornelis Oom, mr Jan Dimmer, Pieter van der Burg, leenmannen

1570-12-07 |

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg regest 1371
Jaartallenindex

Michiel van Eijnden belooft de goederen van de abdij Rijnsburg op Walcheren te administreren

borgen: Aernt van Rynesteyn, Cornelis van Myerop

1570-12-20 |

Inv Arch H. Geest 's Hage dl II regest 745/dl I Oorspr Inv no 843
Jaartallenindex

Adriaen Jansz van Nyerop, schout in de ban van Stompwijck en Adriaen Willemsz, schout in het ambacht van Soetermeer, oorkonden dat Willem Gerritsz, wonende te Wilsveen in de ban van Stompwijk, als principaal, en Adriaen Aemsz, eveneens aldaar, als borg en mede principaal, verklaren verkocht te hebben aan mr Michiel van Sijdenborch, een losrente van 6 Kar gld (hoofdsom 96 Kar gld, losbaar met de penning 16) op zijn woning waarop hij nu woont, met huis, schuur, bergen en geboomte met 5 morgen land in de ban van Stompwijk, oost: Cornelis Dirksz, west: Adriaen Aemsz, zuid: het Soetermeerse land, noord: de Wilveense weg. Verder nog op 2 morgen land in het ambacht van Soetermeer, oost en zuid: Jacob Neel jonge Jansz, noord: Jacob Neel jonge Jansz, west: de Soetermeerse weg. Adriaen Aemsz verzekert deze rente op zijn woning waarop hij nu woont, met huis, schuur, bergen, geboomte en 6 morgen weiland en 1 morgen "stuck turffland" [lees: slach turffland], samen belend west: Dirck Philipsz Bosch, oost: Willem Gerritsz, noord: de binnenwatering, zuid: het Zoetermeerse land. Bovendien nog op 2 morgen weiland, belend oost en west: Cornelis Michielsz, brouwer te Delft, zuid: de Stompwijkse watering, noord: Adriaen Jansz (vgl 1569-07-10, 1591-07-20, 1592-05-25). In dorso: afgelost

1570~ |

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg regest 1372, 1373, 1374
Jaartallenindex

Geryt Claesz Heer, Cornelis Dircsz, Symon Gerytsz en andere inwoners en gebruikers van land in Rijnsburg, vragen aan de abdis van Rynsburg, dat de beden volgens draagkracht over de inwoners zullen worden omgeslagen. In een dergelijke suppliek protesteren Gheryt de Ruw Jansz, vroeger schout, Symon Gherytsz, Gherydt Claesz Heer, Cornelis Dircsz en andere ingelanden van Rijnsburg tegen de belasting van 7 gr sjaars op het morgen etc. Genoemd mr Pouwels Buijs, pensionaris te Leiden. Aan de abdis wordt verzocht te beschikken op de supplicatie van Jan Worboudtsz, die kwijtscheldig verzoekt voor een doodslag door hem in Buskoop bedreven. De gemene buren van Ackersdyck, Delfgaeu en Schije beklagen zich bij de abdis als hun ambachtsvrouwe over handelingen van Jan Jansz Broock, schout van Ackersdyck (zie het uitvoerige regest)

1570~ |

A.R.A. Papieren mrs Rem en Frans van Limborch no 27 fol 12/Dussen-Muilkerk
Jaartallenindex

noch een bundelken met copie van het testament ende houwelycxe voorwaerden van jonker Adriaen van Herlaer mette conclusie van oppositie uytten name van erffgenamen van voors. Herlaer gedaen, ende getekent F.F, ongedateerd